Pirmą kartą šiemet: NATO naikintuvai lydėjo Rusijos orlaivį
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai vie­ną kar­tą ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

NATO naikintuvai šiemet pirmą kartą lydėjo Rusijos orlaivį.

Anot Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, sausio 25 dieną NATO naikintuvai palydėjo Rusijos naikintuvą-bombonešį „Su-34“, skridusį iš Rusijos žemyninės dalies į Karaliaučiaus sritį.

Orlaivis skrido be skrydžio plano, be įjungto atsakiklio ir nepalaikė radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.