Pirmą kartą gyvai – istorinės LDK pėsčiosios gvardijos regimento uniformos
Lie­pos 6 die­ną, mi­nint Vals­ty­bės – Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną, dvie­jų ša­lių – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Ny­der­lan­dų ka­ra­liš­ka­sis ka­riuo­me­nės or­kes­trai, pa­si­puo­šę is­to­ri­nė­mi­mis uni­for­mo­mis su­rengs bend­rą kon­cer­tą „Is­to­ri­ja mu­zi­kos gar­suo­se“ Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je, Vil­niu­je.

Koncerto metu pirmą kartą viešai bus galima pamatyti Lietuvos kariuomenės orkestro muzikantus, dėvinčius istorines Lietuvos didžiosios kunigaikštystės XVIII a. pėsčiosios gvardijos regimento uniformas bei išgirsti šių uniformų istoriją. Kartu dalyvausiantis Nyderlandų karališkasis kariuomenės orkestras dėvės XIX a. istorinę uniformą.

„Atkurta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės uniforma, kurią dėvės Lietuvos kariuomenės orkestras, visų pirma reprezentuoja Valstybę. Tai puiki galimybė ne tik įamžinti svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį, bet ir praplėsti mūsų istorijos žinias“, – sakė uniformų atkūrimo projekte dalyvavęs Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pociūnas. Pasak istoriko, istorinės uniformos įprasta užsienio šalių praktika. Pavyzdžiui, oficialių priėmimų metu šalia Prancūzijos prezidento matome XIX amžiaus dragūnus, o Vatikane – Šveicarijos gvardijos karių rikiuotę.

XVIII a. pėsčiosios gvardijos regimento istorinių uniformų rekonstrukcija vyko trejetą metų. Tai jau trečiasis etapas, kuriuo atkuriamos Lietuvos valstybės karinės uniformos. Iki šiol yra atkurtos XIV a. kario ir dalinai tarpukario Lietuvos – Garbės sargybos kuopos karių uniformos.

Rengiant šių uniformų atkūrimo projektą dalyvavo istorikai: Arvydas Pociūnas, Aleksejus Luchtanas, Valdas Rakutis, Karolis Zikaras ir kiti. Istorikai tyrė turimą informaciją apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karinius vienetus, jų aprangą ir uniformų detales.

Svarbia projekto įgyvendinimo dalimi buvo specialios eksponatų ir detalių apžiūros Lenkijos Kariuomenės muziejuje Varšuvoje, Nacionalinio dailės muziejaus archyvuose Krokuvoje ir Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune. Rengiant projektą, vienu svarbiausių šaltiniu buvo dailininko Jozef Harasimowicz piešiniai. Pagal aprašytą projektą naujas uniformas siuvo dizainerė Daina Rimkevičienė.

Lietuvos kariuomenė puoselėja ir tęsia karines tradicijas, neatsiejamas nuo valstybingumo formavimosi pagrindų. Siekiant įmažinti svarbų Lietuvos istorijos periodą ir kartu stiprinti visuomenės pasididžiavimą savo istorija buvo nuspręsta atkurti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės XVIII a. pėsčiosios gvardijos regimento uniformas.

Istorinėmis uniformomis pasipuošusį Lietuvos kariuomenės orkestrą bus galima matyti svarbiausių valstybės renginių ir švenčių metu. Taip pat Lietuvos kariuomenės orkestras sėkmingai dalyvauja karinės muzikos festivaliuose užsienyje.

Nyderlandų karališkais orkestras tarnyboje jau beveik du amžius – 1828 m. Nyderlandų karalius Viljamas I išleido įsakymą suformuoti Grenadierių ir Šaulių sargybos batalionus. Jau po metų buvo įkurtas Grenadierių bataliono štabo orkestras, kuris vėliau tapo Karališkuoju kariniu orkestru dėvinčiu uniformas, parengtas pagal XIX a. grenadierių uniformų projektus. Tai vienintelė karinė grupė Nyderlanduose, turinti karališką statusą.

Liepos 6 d. renginio programa:

12.15–12.45 val. Nyderlandų karališkojo kariuomenės orkestro koncertas V. Kudirkos aikštėje

12.45–13.00 val. Nyderlandų karališkojo kariuomenės orkestras žygiuoja Į S. Daukanto aikštę

13.00–13.45 val. Nyderlandų karališkojo kariuomenės ir Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas

„Istorija muzikos garsuose“ S. Daukanto aikštėje, Vilniuje. Specialią parodomąją programą parengė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai.