NATO operacijoje Afganistane Lietuvos kariai teiks ryšių ir informacinių sistemų paramą
Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ne Vil­niu­je į NA­TO ope­ra­ci­ją „Tvir­ta par­ama“ (angl. Re­so­lu­te Su­pport) iš­ly­dė­ti Lie­tu­vos ka­riai – de­šimt Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no ka­rių ke­tu­ris mė­ne­sius tar­naus NA­TO tre­čia­jam ry­šių ba­ta­lio­nui pri­klau­san­čia­me Per­dis­lo­kuo­ja­mo­jo ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų mo­du­ly­je (angl. PRISM) ir teiks ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų par­amą.

Bataliono štabo viršininkas, laikinai einantis bataliono vado pareigas majoras Vaidas Černikas išvykstantiems kariams palinkėjo kuo geriausios kloties tarnyboje, tinkamai atstovauti savo šaliai, dalytis patirtimi ir kaupti naujus įgūdžius.

„Lietuvos kariai, taip pat ir jūsų kolegos, šioje misijoje gauna tik aukščiausius įvertinimus; tai įpareigoja ir jus išlaikyti šią aukštą profesionalumo kartelę, tačiau neabejoju, kad esate tam tinkamai pasirengę, juolab kad kai kurie iš jūsų į misiją vykstate jau ne pirmą kartą,“ – išlydėdamas karius sakė mjr. V. Černikas. Jis taip pat padėkojo karių šeimų nariams už supratingumą, kario tarnybos svarbos ir specifikos suvokimą, o kariams palinkėjo būti dėmesingais savo šeimoms ir palaikykite nuolatinį ryšį.

PRISM turi NATO tarptautinės karinės vadavietės statusą, yra įsteigtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione ir jame tarnauja Lietuvos kariai. LR Seimas yra priėmęs nutarimą, leidžiantį Lietuvos karius, priskirtus NATO tarptautinėms karinėms vadavietėms, išsiųsti į NATO tarptautines karines operacijas.

Per pastaruosius keletą metų panašios sudėties PRISM karių grupė į tarptautines operacijas Afganistane vyksta jau ketvirtą kartą, taip pat tris rotacijas PRISM kariai yra tarnavę NATO oro erdvės gynybos misijoje „Aktyvi užtvara“ ( angl. Active Fence) ir kartą – NATO taikos palaikymo pajėgų misijoje (KFOR) Kosove.