NATO naikintuvai vienąkart lydėjo Rusijos karinį orlaivį
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­ną kar­tą ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, naikintuvai palydėjo virš Baltijos jūros iš pagrindinės Rusijos dalies į Karaliaučiaus sritį skridusį transporto orlaivį „An-26“.

Šis lėktuvas skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, pagal iš anksto pateiktą skrydžio planą, palaikė radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.