NATO naikintuvai penkiskart kilo palydėti Rusijos orlaivių
Oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se at­lie­kan­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę pen­kis kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pa­skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

NATO orlaiviai virš Baltijos jūros lydėjo rusų transporto, žvalgybinius orlaivius, vieną kartą kilo atpažinti dviejų naikintuvų.

Daugelis jų skrido išsijungę radiolokacinius atsakiklius.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.