NATO naikintuvai kelti penkiskart
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę pen­kis­kart ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pa­skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Keturi iš penkių virš Baltijos jūros skridusių lėktuvų buvo transporto orlaiviai.

Daugelis jų skrido išsijungę automatinius atsakiklius, bet palaikė ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru ir turėjo skrydžio planus.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.