NATO naikintuvai dukart lydėjo Rusijos orlaivius
Oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę du kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

Ketvirtadienį palydėtas iš pagrindinės Rusijos dalies į Karaliaučiaus sritį skridęs transporto lėktuvas „An-12“ bei priešinga kryptimi vykęs naikintuvas-bombonešis „Su-34“, pirmadienį paskelbė Krašto apsaugos ministerija.

„An-12“ skrido pagal iš anksto pateiktą skrydžio planą bei palaikė ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė, tuo metu „Su-34“ skrido be skrydžio plano, tačiau ryšį palaikė.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.