NATO naikintuvai 4 kartus lydėjo rusų orlaivius
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­tu­ris kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pa­skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

NATO naikintuvai du kartus lydėjo žvalgybinius orlaivius, o likusius du kartus – transporto lėktuvus.

Visi jie virš Baltijos jūros skrido be radiolokacinių atsakiklių.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.