NATO gynybos ministrai patvirtino Jungtinių oro pajėgų galios strategiją
NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai su­si­ti­ki­me Briu­se­ly­je va­sa­rio 15 d. pa­tvir­ti­no NA­TO Jung­ti­nių oro pa­jė­gų ga­lios stra­te­gi­ja (angl. Al­lian­ce Joint Air Po­wer Stra­te­gy), ku­ri nu­ma­to il­ga­lai­kes gai­res plė­to­jant NA­TO oro pa­jė­gu­mus ir apib­rė­žia, kaip kin­tant ap­lin­kos są­ly­goms Al­jan­sas at­ei­ty­je tęs ka­ri­nių oro pa­jė­gų adap­ta­ci­ją. Sie­kia­ma, kad už­ti­kri­nant NA­TO na­rių sau­gu­mą ir pro­jek­tuo­jant sta­bi­lu­mą, są­jun­gi­nin­kų ka­ri­nės oro ir ki­tos su­si­ju­sios pa­jė­gos iš­lai­ky­tų pra­na­šu­mą ir ga­lė­tų ne­ati­dė­lio­ti­nai ir tin­ka­mai rea­guo­ti į iš­ky­lan­čias grės­mes.

„Tokių pajėgumų, kaip oro gynyba, plėtra mums yra itin svarbi dėl šių pajėgumų trūkumo regione efektyviam atsakui į Rusijos A2/AD pajėgumus regione. NATO oro galios sustiprinimas užtikrins patikimą NATO oro erdvės kontrolę ir gynybą ir taip stipriai prisidės prie atgrasymo ir kolektyvinės gynybos sustiprinimo“, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Tokią strategiją NATO parengė atsižvelgdama į tai, kad dabartinėje saugumo aplinkoje, esant dideliems saugumo iššūkiams, įskaitant ir Baltijos regione dėl Rusijos agresyvios laikysenos ir veiksmų, o taip pat karinių technologijų ir inovacijų plėtros, būtina turėti tinkamai parengtus NATO oro pajėgumus. Tokie pajėgumai garantuotų greitą ir tikslų atsaką, veikiant atskirai ar sąveikoje su sausumos, jūros ir specialiųjų operacijų pajėgomis ir užtikrintų jungtinių pajėgų veiksmų laisvę.

Briuselyje NATO gynybos ministrai taip pat aptarė ir Aljanso pasirengimą krizės atveju greitai atsiųsti paramą sąjungininkams. Sutarta, kad ši plataus pritarimo sulaukusi iniciatyva bus toliau plėtojama ruošiantis NATO vadovų susitikimui liepos mėnesį, ypatingą dėmesį skiriant pajėgų parengties klausimui. „Aukšta pajėgų parengtis ir greitas sprendimų priėmimas yra būtini, siekiant laiku užtikrinti veiksmingą pastiprinimą krizės atveju, tai ypač aktualu Baltijos regione,“ – pabrėžė krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

Susitikimo metu ministrai taip pat aptarė NATO vaidmenį atsakant į Pietuose kylančius iššūkius. Sutarta pradėti NATO mokymo misijos Irake planavimą šiuo metu vykdomos veiklos pagrindu.

NATO ministrų susitikimo paraštėse įvyko JAV, JK, Kanados, Lenkijos ir Lietuvos gynybos ministrų susitikimas, skirtas aptarti paramą Ukrainoje bei šalyje vykdomas reformas.