Lietuvos karo laivai dalyvauja karinėse pratybose „Atvira dvasia 2018“
Ge­gu­žės 11–25 d. Bal­ti­jos jū­ro­je, Es­ti­jos te­ri­to­ri­niuo­se van­de­ny­se ir iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je, vyks­ta bend­ros ne­spro­gu­sios amu­ni­ci­jos pa­ieš­kos ir nu­kenks­mi­ni­mo pra­ty­bos „O­pen Spi­rit 2018“ (liet. „At­vi­ra dva­sia 2018“). Jo­se da­ly­vau­ja dvi­de­šim­ties vals­ty­bių ka­ro lai­vai ir apie 800 ka­ro jū­rei­vių.

Šiuo metu pratybose dalyvauja ir trys Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivai: laivas „Jotvingis“ (N42), kuris kartu yra ir Baltijos eskadrono (BALTRON) vadavietė, taip pat minų paieškos ir nukenksminimo laivai „Sūduvis“ (M52) ir „Skalvis“ (M53). Pagal sutarimą šių metų operaciją planuoja ir organizuoja Estijos karinės jūrų pajėgos, rašoma pranešime spaudai.

Pasak Estijos karinių jūrų pajėgų vado komandoro Peeterio Ivasko (Preeter Ivask), pratybos apims didelę Estijos vandenų dalį nuo Sorve pusiasalio iki pat Talino. Jose 20 karo laivų ieškos minų ir jas sunaikins.

Tarptautinės nesprogusios amunicijos paieškos ir nukenksminimo operacijos „Open Spirit 2018“ yra tęstinės Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – pastangos drauge su tarptautiniais partneriais išvalyti šalims priklausantį Baltijos jūros dugną nuo I ir II pasaulinių karų ir pokario laikotarpio likusių jūrinių minų bei kitų sprogstamųjų užtaisų. Išminavimo operacijomis siekiama sumažinti riziką jūrinei laivybai, žvejybai ir kitai ekonominei veiklai Baltijos jūroje. Šios operacijos Baltijos šalyse rotacijos principu vykdomos kasmet nuo 1997 metų.

Nuo 1997 m. Lietuvos vandenyse buvo vykdyta 13 didelio masto tarptautinių išminavimo operacijų, kurių metu buvo rastos ir nukenksmintos 166 jūrinės minos, taip pat kiti sprogstamieji užtaisai, išžvalgytas 1409 kv. jūrmylių jūros dugno plotas. Minėtų operacijų metu jūros dugne buvo aptikti 13 nuskendusių laivų ir dviejų lėktuvų liekanos.

Išminavimo operacijos atstovų teigimu, I ir II pasaulinių karų metais Lietuvos teritorinių vandenų ir išskirtinės ekonominės zonos vandenyse Baltijos jūroje buvo išdėstyti 15 jūrinių minų laukai su daugiau nei 1600 jūrinių minų.