Lietuvos kariuomenės gretas papildė naujas generolas
„Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ge­ne­ro­lų gre­tos šian­dien pa­si­pil­dė jau at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ka­ri­nin­ki­jos at­sto­vu. Šie­met – ne tik ka­riuo­me­nės šimt­me­čio me­tai, bet ir Lie­tu­vos sau­gu­mo ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės stip­rė­ji­mo me­tai. Tu­ri­me di­de­lį vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą ka­riuo­me­ne ir pir­mą kar­tą – is­to­ri­nį kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą, ir tai yra rea­li ga­li­my­bė ženg­ti di­de­lį žings­nį į prie­kį tam­pant mo­der­nia XXI a. ka­riuo­me­ne“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis svei­kin­da­mas bri­ga­dos ge­ne­ro­lą Rai­mun­dą Vaikš­no­rą.

„Dabar kariuomenė turi visas galimybes atsinaujinti, stiprėti, ir aš linkiu dešimtajam mūsų kariuomenės generolui visą savo naujai gautą galią skirti sparčiam kariuomenės modernėjimui, atsinaujinimui ir stiprėjimui“, – pabrėžė ministras R. Karoblis.

Vasario 6 d. LR Prezidentės dekretu brigados generolo laipsnis buvo suteiktas pulkininkui Raimundui Vaikšnorui, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko pavaduotojui operacijoms.

Brg. gen. R. Vaikšnoras tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1991 m. vasario mėnesį. Jis yra vadovavęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionui, tarnavęs NATO vadovaujamoje Tarptautinių saugumo pramos pajėgų (angl. ISAF) stabilizavimo operacijoje Afganistane. Taip pat jis yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Jungtinius vadų ir štabo karininkų kursus Baltijos gynybos koledže (BALDEFCOL) Estijoje ir Sausumos pajėgų karo koledžą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

„Generolas R. Vaikšnoras – puikus pavyzdys visiems Lietuvos kariams, savo autoritetu, lyderio savybėmis užtikrintai užsitarnavęs Lietuvos ir užsienio šalių karių pagarbą“, – sveikindamas sakė Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras.

Per 27-erius garbingos tarnybos Lietuvos krašto apsaugos sistemoje metus brg. gen. R. Vaikšnoras yra ne sykį skatintas ir apdovanotas. Tarp jų: Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, Lietuvos kariuomenės medaliais „Už pasižymėjimą“ ir „Už nuopelnus“, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu „Už tarptautines operacijas“, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos proginiu įstojimo į NATO medaliu.

Brg. gen. R. Vaikšnoras po laipsnio suteikimo ir toliau eis Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko pavaduotojui operacijoms pareigas. LR Prezidentės dekretas, kuriuo suteiktas aukštesnis karinis laipsnis įsigalioja vasario 6 dieną.

Tai jau dešimtasis generolas šiuo metu tarnaujantis Lietuvos kariuomenėje, dar septyni generolai buvo išleisti į atsargą (tarp jų ir buvęs pirmasis Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas dimisijos flotilės admirolas Raimundas Saulius Baltuška, miręs 2016 m.).

Pulkininko ir generolo laipsniai suteikiami LR Prezidento dekretu, pasiūlymus dėl aukštesniųjų karininkų laipsnių teikia krašto apsaugos ministras.