Lietuvos kariuomenėje paskelbta aukštesnė kovinė parengtis
Šią­nakt Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do įsa­ky­mu vi­suo­se ka­ri­niuo­se vie­ne­tuo­se pa­skelb­ta aukš­tes­nė ko­vi­nė par­eng­tis – ga­vę iš­kvie­ti­mo sig­na­lą į sa­vo da­li­nius vi­so­je Lie­tu­vo­je rin­ko­si ka­riai. Par­eng­ties ly­gio pa­kė­li­mu pra­si­dė­jo di­džiau­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je na­cio­na­li­nės pra­ty­bos „Per­kū­no Griaus­mas 2018“.

Šiandien nuo 8 val. ryto prasideda ir mobilizacinis pratybų etapas – į tris įsteigtus šaukimo punktus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje atvyks iš anksto kviesti rezervo kariai – gegužės viduryje kvietimus atvykti į mokymus „Perkūno griausmas 2018“ gavo 2000 rezervistų.

Ateinančias dvi savaites Lietuvos ginkluotosios pajėgos tiek savarankiškai, tiek ir su NATO sąjungininkais treniruosis vykdyti plataus spektro valstybės ginkluotos gynybos operacijas. Pirmuosiuose šių pratybų etapuose Lietuvos kariuomenė kartu su kitomis ginkluotosioms pajėgoms priskiriamomis valstybės institucijomis treniruosis šalies gynybos ir kitas operacijas vykdyti savarankiškai – be sąjungininkų paramos. Vėliau, į Lietuvos Respubliką atvykus kitų NATO šalių pajėgoms, bus treniruojamasi vykdyti operacijas kartu su sąjungininkais.

Mokymuose dalyvaus Lietuvos kariuomenės padaliniai ir kitos Lietuvos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms priskiriamos Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios institucijos ir civilinės organizacijos. Pratybose taip pat dalyvaus NATO sąjungininkai – Vokietijos vadovaujamos NATO Priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės, Jungtinės Karalystės vadovaujamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų kariai, taip pat Portugalijos rotacinių pajėgų padalinys.

Iš viso pratybose „Perkūno griausmas 2018“ dalyvaus iki 9000 karių ir kitų institucijų atstovų.