Lietuvos kariai Irake minėjo Sausio 13-ąją
Lie­tu­vos ka­riai, tar­nau­jan­tys Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų va­do­vau­ja­mos koa­li­ci­jos pa­jė­gų ope­ra­ci­jo­je „In­he­rent Re­sol­ve“ (liet. „Į­gim­tas ryž­tas“) Ira­ke, mi­nė­da­mi Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų die­ną – Sau­sio 13-ąją or­ga­ni­za­vo pa­gar­bos bė­gi­mą kar­tu su są­jun­gi­nin­kais.

Bėgime dalyvavo beveik 100 karių iš Danijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Prancūzijos.

Lietuvos laisvės gynėjų dieną bėgimu minėję Lietuvos kariai ir sąjungininkai taip pat aukojo lėšas, kurios bus perduotos Lietuvos sužeistų karių asociacijai. Iš viso surinkta daugiai nei 700 JAV dolerių.

Nuo 2017 m. pradžios Lietuva į Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamą koalicijos pajėgų operaciją „Inherent Resolve“ (liet. „Įgimtas ryžtas“) skiria karius, kurie kartu su sąjungininkais apmoko Irako saugumo pajėgų karius, organizuoja ir vykdo jų karinį rengimą ir mokymą, taip pat užtikrina saugumą mokymo vietoje. Kaip ir kitose šiuo metu vykstančiose operacijose, Lietuvos kariai dalyvaujantys operacijos Irake metu kovinių užduočių nevykdo. Šešių Lietuvos kariuomenės instruktorių grupė priskirta Danijos karių kontingentui, kuriame tarnauja kartu su Danijos, Latvijos ir Estijos kariais.

JAV vadovaujamos koalicijos pajėgų operacijos „Inherent Resolve“ pagrindiniai tikslai – ISIL/Daesh teroristinės organizacijos veiklos stabdymas Irake ir Sirijoje, Irako ginkluotųjų pajėgų apmokymas ir rengimas. Operacija prasidėjo 2014 m. spalį po Irako Vyriausybės kreipimosi į tarptautinę bendruomenę dėl pagalbos užkertant kelią sukarintų teroristinių organizacijų veiklai šalyje. Dalis NATO ir ES valstybių skiria karines oro pajėgas, karinius instruktorius, kitus karinius pajėgumus į šią koalicijos pajėgų operaciją. Šiuo metu karinius pajėgumus operacijai teikia daugiau nei 20 šalių, karinę, humanitarinę ir kitokio pobūdžio paramą – per 60 valstybių.

Šiuo metu Lietuva su daugiau kaip 120 karių dalyvauja devyniose skirtingų tarptautinių organizacijų vadovaujamose operacijose Europoje, Azijoje ir Afrikoje:

NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Afganistane „Tvirta parama“ (angl. „Resolute Support“), kuria prisidedama rengiant Afganistano nacionalines saugumo pajėgas; taip pat NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosove (angl. NATO KFOR); Europos Sąjungos kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje „Atalanta“ (angl. EUNAVFOR operation ATALANTA); Lietuva tęsia dalyvavimą ir Europos Sąjungos karinėje operacijoje EUNAVFOR MED operacija „Sophia“ (angl. EUNAVFOR MED operation SOPHIA) Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje; Europos Sąjungos mokymo misijoje Malyje (angl. EUTM MALI); Europos Sąjungos mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje (angl. EUTM CAR); Lietuva tęsia dalyvavimą ir Jungtinių Tautų vadovaujamoje operacijoje Malio Respublikoje MINUSMA; Stiprindama tarptautinį karinį bendradarbiavimą ir įsipareigojimus tarptautiniam saugumui užtikrinti, Lietuva 2017 metais prisijungė prie Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamos koalicijos operacijos Irake „Inherent Resolve“ (liet. „Įgimtas ryžtas“); taip pat Lietuva dalyvauja karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje.