Lietuvos ginklų kontrolės inspektorius lankosi Rusijos sunkiųjų bombonešių divizijoje
Lie­tu­vos gink­lų kon­tro­lės ins­pek­to­rius va­sa­rio 14 d. Tur­ki­jos va­do­vau­ja­mos ins­pek­to­rių gru­pės su­dė­ty­je lan­ko­si Ru­si­jos 22-ojo­je su­nkių­jų bom­bo­ne­šių avia­ci­jos di­vi­zi­jo­je, dis­lo­kuo­to­je En­gel­se. Gink­lų kon­tro­lės ins­pek­to­riai at­liks ka­ri­nio vie­ne­to ver­ti­na­mą­jį vi­zi­tą pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos 2011 m. Vie­nos do­ku­men­tą.

Vertinamojo vizito metu Lietuvos ir Turkijos ginklų kontrolės inspektoriai išklausys Rusijos divizijos vado pranešimą apie dalinį ir turės galimybę gauti informaciją apie junginyje tarnaujančio personalo skaičių, esamą deklaruojamų orlaivių kiekį, taip pat juos apžiūrėti. Lankydamiesi Rusijos aviacijos bazės padaliniuose ir bendraudami su ten tarnaujančiu kariniu personalu inspektoriai taip pat galės susipažinti su kasdienine vieneto veikla.

Remiantis vertinamojo vizito metu gauta informacija ginklų kontrolės inspektoriai parengs ir išplatins ESBO šalims ataskaitą, kurioje pateiks vertinimą, kaip Rusija laikosi 2011 m. Vienos dokumento įsipareigojimų.

Šiemet tai bus pirmasis Lietuvos ginklų kontrolės inspektoriaus vizitas užsienio šalyje. Rusijoje Lietuvos atstovas su vertinamuoju vizitu paskutinį kartą lankėsi 2017 m. sausį, o Rusijos inspektoriai karinę veiklą Lietuvoje tikrino 2017 m. lapkritį.

2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja ESBO priklausančias valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų vystymo planus ir karinį biudžetą, iš anksto informuoti apie planuojamą stambaus masto karinę veiklą. Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą kiekį kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų bei vizitų į karinius dalinius.

Remiantis 2011 m. Vienos dokumentu, kiekviena ESBO priklausanti šalis turi teisę patikrinti, ar kita šiai organizacijai priklausanti valstybė nevykdo stambaus masto karinės veiklos, apie kurią būtina pranešti iš anksto, ir ar neturi nedeklaruotų karinių pajėgumų.