Lietuvoje lankosi naujasis NATO vadavietės Brunsume vadas
Lie­tu­vo­je lan­ko­si nau­ja­sis Ny­der­lan­dų mies­te Brun­su­me įsi­kū­ru­sios NA­TO Jung­ti­nių pa­jė­gų va­da­vie­tės va­das ge­ne­ro­las Ric­car­do Mar­chio, an­tra­die­nį pa­skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pirmadienį generolas susitiko su krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu ir aptarė regioninio saugumo, NATO darbotvarkės klausimus.

„Dabartinių grėsmių fone ypač svarbu užtikrinti Aljanso gebėjimą turi reaguoti greitai, užtikrintai ir gebėti atremti tiek konvencines, tiek hibridines grėsmes, ir tai turi atsispindėti naujoje NATO vadovavimo struktūroje bei kituose sprendimuose, užtikrinant patikimą atgrasymą ir gynybą“, – pranešime cituojamas R. Karoblis.

Ministras taip pat pabrėžė, kad Aljanso atgrasymo priemonių stiprinimui būtina užtikrinti paramą iš oro ir jūros Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuotiems daugiašaliams batalionams.

R. Marchio Lietuvoje susitiko ir su kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku. Jie aptarė saugumo situaciją, Lietuvoje veikiančio NATO bataliono veiklą ir jo panaudojimo bei sustiprinimo galimybes, taip pat kalbėjosi apie NATO vadovavimo struktūros adaptaciją.

Generolas iš Italijos taip pat apsilankė kariuomenės Gynybos štabe. Ketvirtadienį jis vyks į Ruklą.

NATO Jungtinė pajėgų vadavietė Brunsume yra atsakinga už vadovavimą NATO misijai Afganistane „Tvirta parama“, budinčioms NATO greitojo reagavimo pajėgoms, taip pat už NATO ypač greito reagavimo pajėgų sukūrimą. Be to, ji užtikrina ryšį tarp NATO valdymo ir karinių pajėgų struktūrų.

Šios vadavietės vado pareigose R. Marchio vasarį pakeitė generolą Salvatore Farina.