Lietuva ir Lenkija sutarė stiprinti karinį bendradarbiavimą
„Su­ta­rė­me, kad da­bar­ti­nė­je sau­gu­mo si­tua­ci­jo­je, bū­nant ne tik są­jun­gi­nin­kais, bet ir kai­my­nais, yra la­bai svar­bu stip­rin­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir ge­rin­ti tar­pu­sa­vio są­vei­ką“, – po bir­že­lio 21 d. Len­ki­jos ka­riuo­me­nės Ge­ne­ra­li­nia­me šta­be Var­šu­vo­je vy­ku­sio ofi­cia­laus su­si­ti­ki­mo su Len­ki­jos ka­riuo­me­nės va­du ge­ne­ro­lu Les­ze­ku Su­raws­kiu sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

Čia gen. ltn. J. V. Žukas taip pat susitiko su operaciniu Lenkijos kariuomenės vadu gen. ltn. Sławomiru Wojciechowskiu ir Generalinio štabo valdybų atstovais, rašoma pranešime spaudai.

Susitikimuose buvo aptartas regioninis saugumas bei dvišalis ir daugiašalis karinis bendradarbiavimas. Dėmesys buvo skirtas NATO atgrasymo priemonių įgyvendinimui regione, trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados vystymui, regiono oro gynybos užtikrinimui, dalyvavimui tarptautinėse operacijose ir bendrose karinėse pratybose, ypatingai rengiantis apsaugoti Suvalkų koridorių.

Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių vadai, matydami abipusę praktinę naudą, sutarė toliau vystyti Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ ir Lenkijos kariuomenės 15-os mechanizuotosios brigados, dislokuotos Giżycko mieste, bendradarbiavimą.

Vizito metu gen. ltn. J. V. Žukas pagerbė žuvusių Lenkijos karių atminimą padėdamas gėlių prie Varšuvoje, Jozefo Pilsudskio aikštėje esančio Nežinomo kareivio kapo.

Lenkijoje Lietuvos kariuomenės vadas lankėsi birželio 20–21 d. Lenkijos kariuomenės vado gen. Leszeko Surawskio kvietimu.

Lietuva intensyvius santykius su Lenkija karinėje srityje plėtoja nuo 1993 metų. Šalys aktyviai bendradarbiauja siųsdamos savo karius į NATO tarptautines operacijas ir jų teritorijose rengiamas tarptautines pratybas, drauge su Ukraina vysto trišalę brigadą LITPOLUKRBRIG, vyksta nuolatinis įvairaus lygmens štabų, karinio mokymo įstaigų ir karinių vienetų bendradarbiavimas. Šalys taip pat bendradarbiauja įsigijimų sityje. Be to, Lenkija net septynis kartus yra dalyvavusi NATO Oro policijos misijoje Baltijos šalyse.