Klaipėdos rajoną drebins „Ugninis griausmas 2018“
Tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 23 d. Bri­ga­dos ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus po­li­go­ne, Kai­riuo­se (Klai­pė­dos r.) vyks ne­tie­sio­gi­nės ug­nies par­amos ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bų „Ug­ni­nis griaus­mas 2018“ (angl. Fla­ming Thun­der) Sve­čių ir ži­niask­lai­dos die­na.

Renginyje planuoja dalyvauti krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenės pajėgų vadai ir kiti svečiai.

Renginio metu bus galima stebėti kovinį šaudymą į jūroje esančius taikinius (pastaba: taikiniai iš renginio vietos nebus matomi). Ugnies uždavinius vykdys Brigados generolo Motiejaus Pečiuliono artilerijos bataliono kariai su 105mm haubicomis M50, Lietuvoje dislokuoto NATO priešakinių pajėgų bataliono artilerijos baterija su savaeigėmis haubicomis PzH2000 ir Jungtinių Amerikos Valstijų Jūrų pėstininkų artilerijos baterija su 155mm haubicomis M777.

Programa:

13.30– 13.40 val. Atvykimas į Brg. Gen. Povilo Plechavičiaus poligoną (prie poligono praleidžiamo punkto, Klaipėdos r.) ir patikros procedūros.

13.40 – 14.00 val. Instruktažas.

14.00 – 14.30 val. Vykimas į ugnies pozicijas Nr. 1 (Lietuvos kariuomenės artilerijos padalinys) ir ugnies uždavinio stebėjimas.

14.30 – 15.00 val. Vykimas į ugnies pozicijas Nr. 2 (Vokietijos kariuomenės artilerijos padalinys) ir ugnies uždavinio stebėjimas.

15.00 – 15.30 val. Vykimas į ugnies pozicijas Nr. 3 (JAV kariuomenės artilerijos padalinys) ir ugnies uždavinio stebėjimas.

15.30 – 16.50 val. Galimybė individualiems interviu.

16.50 val. Renginio pabaiga, išvykimas.