Klaipėdoje prisimenami Vilhelmo kanalą statę ir ten mirę prancūzų karo belaisviai
Klai­pė­do­je, 1871 m. bir­že­lio 1 die­ną, sta­tant Vil­hel­mo ka­na­lą, žu­vu­sius ne­ži­no­mus pra­ncū­zų ka­ro be­lais­vius pa­gerbs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų mo­ky­mo cen­tro vir­ši­nin­kas ko­man­do­ras Žil­vi­nas Svet­laus­kas, Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Phi­lip­pe Jean­taud, NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės Pra­ncū­zi­jos kon­tin­gen­to bei Pra­ncū­zi­jos ka­ro lai­vy­no, Lie­tu­vos ka­riai, ki­ti sve­čiai.

Pagerbimo ceremonija prasidės 11.30 val. netoli Klaipėdos kanalo žiočių, kur stovi žuvusių prancūzų karių atminimui skirtas paminklas. Žuvusieji bus pagerbti tylos minute, prie paminklo Lietuvos ir Prancūzijos atstovai padės gėlių, Karinių jūrų pajėgų kapelionas Remigijus Monstvilas sukalbės maldą, aidės trimitas.

1863–1873 m. iškastas Vilhelmo kanalas tiesiogiai sujungė Klaipėdos uostą ir Miniją, o per ją ir su Nemunu. Kanalo ilgis 25–27 km, plotis 28–30 m, o vidutinis gylis – 1,7 m. Kanalas pavadintas tuometinio Vokietijos kaizerio Vilhelmo I vardu.

Ceremonijoje kartu dalyvaus kariai iš Prancūzijos karo laivyno garbės sargybos, iš Lietuvoje dislokuotos NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės. Prancūzija prie Vokietijos vadovaujamos daugianacionalinės NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Lietuvoje prisijungė 2018 m. pradžioje. Prancūzijos kontingentą sudaro beveik 300 karių. Jie atvyko su savo kovine, aprūpinimo ir administracine technika – apginkluoti geriausia Prancūzijos kariuomenės sausumos pajėgų technika. Manevrinis vienetas tarnybai naudoja pagrindinius kovos tankus „Leclerc“, pėstininkų kovos mašinas VBCI.

Prancūzija yra viena iš aktyviausių NATO oro policijos misijos Baltijos valstybėse dalyvių. Prancūzijos kariai šioje misijoje dalyvavo jau penkis kartus, taip pat vieną kartą vykdė misijos sustiprinimą iš Malborko oro bazės Lenkijoje.