Kaune rengiamasi pratyboms „Tvirtas kobaltas 2018“
Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis Kau­ne, Pa­ne­mu­nė­je esan­čia­me Vy­tau­to Di­džio­jo jė­ge­rių ba­ta­lio­ne, ak­ty­viai ren­gia­ma­si NA­TO ry­šių pra­ty­boms „Stead­fast Co­balt“ (liet. „Tvir­tas ko­bal­tas“ 2018 m.). Į Vy­tau­to Di­džio­jo jė­ge­rių ba­ta­lio­ną ve­ža­ma įvai­ri NA­TO ry­šių tech­ni­ka, ku­ri bus nau­do­ja­ma pra­ty­bo­se, į pra­ty­bų vie­tą at­vyks­ta ka­riai iš įvai­rių NA­TO vals­ty­bių ry­šių vie­ne­tų. Šiuo me­tu pa­vie­nės są­jun­gi­nin­kų ša­lys jau at­ve­žė sa­vo tech­ni­ką, ta­čiau di­des­nis ka­rių at­vy­ki­mas pla­nuo­ja­mas šios sa­vai­tės pa­bai­go­je ir at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Lietuvos kariuomenė ir Kauno miesto savivaldybė šių pratybų metu teiks priimančiosios šalies paramą. Atvykstančioms pajėgoms suteikiamos reikalingos paslaugos: galimybė naudotis tiek civiline, tiek karine infrastruktūra, ryšių ir informacinių technologijų, apgyvendinimo ir maitinimo, medicinos ir kitos paslaugos.

Tikimasi, kad į Kauną gabenama NATO šalių technika nesudarys papildomų problemų miesto gyventojams, Kauno gatvėse neplanuojama riboti eismo. Kai kurios pratybose dalyvaujančios šalys savo ryšių priemones skraidins į Vilniaus ar Kauno oro uostus, o tada vyks į Panemunę. Kiti – išsikraus Klaipėdos uoste. Dalis technikos bus vežama ir gabenama įprastais sausumos keliais.

Pratybų aktyvioji fazė vyks gegužės 21 – birželio 2 dienomis. NATO pratybos „Steadfast Cobalt“ yra gynybinio pobūdžio, jose bus treniruojami ryšių vienetų pajėgumai ir vertinami greitai perdislokuojamų Aljanso ryšių sistemų vienetai, užtikrinantys NATO greitojo reagavimo pajėgų ir kitų vadaviečių sėkmingą užduočių vykdymą, bet kurioje pasaulio vietoje ir per itin trumpą laiką.

Šių metų pratybose dalyvaus apie 1500 NATO karių iš daugiau nei 40 skirtingų padalinių iš 25 NATO šalių narių. Jų metu bus vertinami NATO ryšių vienetų gebėjimai užtikrinti informacijos apsikeitimą ir ryšio palaikymą tarp NATO greitojo reagavimo pajėgų (NRF) kovinių vienetų, jungtinių ir komponentų vadaviečių visame pasaulyje.

Šios pratybos Lietuvos teritorijoje rengiamos jau trečią kartą. 2014 m. „Tvirtas kobaltas“ vyko Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Kaune, praėjusiais – Jėgerių batalione, Panemunėje. Iš Lietuvos kariuomenės vienetų šiais metais pratybose dalyvaus kariai iš Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Ryšių kuopos. Pratybų vietos apsaugą ir paramos užduotis vykdys kitų Lietuvos kariuomenės vienetų kariai.