Karinių jūrų pajėgų laivas „Sūduvis“ turi naują vadą
Nau­juo­ju ka­ro lai­vo “Sū­du­vis“ va­du pa­skir­tas ka­pi­to­nas lei­te­nan­tas Min­dau­gas Klo­viš­kis.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus, Karo laivų flotilės (KLF) vadas kmd. Tomas Skurdenis, Karinių jūrų pajėgų kapelionas kmd. ltn. Remigijus Monstvilas, KJP laivų vadai bei laivo „Sūduvis“ įgulos nariai.

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado įsakymu, trejus metus KLF Priešmininių laivų diviziono priešmininio laivo „Sūduvis“ vado pareigas nuo 2015 m. liepos 7 d. ėjusį kpt. ltn. Vytautą Šakalį pakeitė kpt. ltn. Mindaugas Kloviškis. Laikantis Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų tradicijų, KJP vadas jūrų kpt. A. Mockus buvusiam laivo „Sūduvis“ vadui – kpt. ltn. Vytautui Šakaliui atminimui įteikė laivo vimpelą*, kurį laivas nešė šio vado vadovavimo laikotarpiu. Naująjį KJP kapeliono pašventintą laivo vimpelą KJP vadas įteikė naujai paskirtam laivo „Sūduvis“ vadui kpt. ltn. M. Kloviškiui.

Kpt. ltn. Mindaugas Kloviškis yra baigęs Švedijos Karališkąją jūrų karo akademiją, ilgą laiką tarnavo laive „Sūduvis“, taip pat papildomai vykdė BALTRON štabo ryšių karininko ir NATO SNMCMG1 štabo minų medžiojimo operacijų karininko pareigas, yra dalyvavęs įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokymuose bei operacijose.

Pareigas perdavęs kpt. ltn. V. Šakalis tarė atsisveikinimo kalbą, padėkodamas KJP vadui už parodytą pasitikėjimą, o laivo įgulai – už bendrai vykdytą tarnybą ir teigė: „Sūduvis“ įvairių laivo parengties patikrų niekada nepereitų, nes jo įgula – geležinė.“ KJP vadas naujai pareigas pradėjusiam laivo vadui kpt. ltn. M. Kloviškiui palinkėjo išlaikyti tradicijas, ugdyti tarpusavio supratimą ir darnius santykius laive, taip prisidedant prie sėkmingos komandos formavimo. Laikantis tradicijų, ceremonijos pabaigoje pareigas perdavęs laivo vadas buvo pagerbtas gaudžiančiais visų tuo metu terminale stovėjusių KJP laivų garsiniais tifonų** signalais. „Sūduvis“ įgula grįžo į laivą jau su naujuoju vadu.

Laivas „Sūduvis“ antrąjį 2015 m. pusmetį buvo priskirtas BALTRON junginiui, tais pačiais metais kartu su kitomis NATO ir Europos Sąjungos šalimis Vokietijos KJP organizuotose dalyvavo kasmetinėse didelio mąsto karinėse pratybose jūroje „Šiaurės krantai 2015“ („Northen Coast 2015“). 2016 m. rugpjūtį kartu su kitais Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos kariniais laivais dalyvavo kasmetinėse Baltijos šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybose BALTRON SQUADEX II-16 Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.

* Laivo vimpelas – ilga, į galą siaurėjanti miniatiūrinė vėliava, naudojama kariniame laivyne. Ji nurodo, kad laivas priklauso Karinėms jūrų pajėgoms ir yra pasiruošęs vykdyti užduotis. Tai – teisės valdyti laisvą simbolis, kurį KJP vadas įteikia laivo vadui. Vimpelas pastarajam atiduodamas baigus tarnybą laive, o jį keičiančiam – įteikiamas naujasis.

** Tifonas – garsinis prietaisas, skirtas signalizuoti kitiems laivams jūroje rūko metu.