Karinių jūrų pajėgų laivai tarptautinėse pratybose „Baltic Fortress 2018“
Ge­gu­žės 4–9 d. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vai N42 „Jot­vin­gis“, P11 „Že­mai­tis“, P12 „Dzū­kas“, P15 „Sė­lis“, M52 „Sū­du­vis“, PGL „Ša­kiai“ ir du uos­to ka­te­riai kar­tu su ki­tų Bal­ti­jos ša­lių vals­ty­bių ka­ri­niais lai­vais M315 „U­gan­di“ (Es­ti­ja) ir M-06 „Ta­li­val­dis“ (Lat­vi­ja) da­ly­vaus kas­me­ti­nė­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se Bal­ti­jos jū­ro­je „Bal­tic For­tress 2018“. Šie­met pra­ty­bos ren­gia­mos Lie­tu­vos te­ri­to­ri­niuo­se van­de­ny­se ir iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je.

Pratybos vyksta pagal sukurtą tarptautinės saugumo krizinės situacijos scenarijų, kuriuo remdamiesi NATO sąjungininkai bendromis jūrų pajėgomis imsis veiksmų suteikti pagalbą saugumo krizę patyrusiam sąjungininkui. Pratybų metu tobulinami laivų įgulų įgūdžiai krizinės kovinės situacijos sąlygomis: atliekamas laivų manevravimas, laivų konvojavimas ir laivų sulaikymas jūroje, ryšių procedūros, gynyba nuo antvandeninių taikinių, minų medžiojimo procedūros, paieškos ir gelbėjimo, gynybos nuo asimetrinės grėsmės, kovos už laivo gyvybingumą mokymai.

Kaip ir kasmet, pratybose taip pat dalyvauja Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų štabo karininkų kurso klausytojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Jiems, pradėjusiems mokslus Rygos karo akademijoje metų pradžioje, šios pratybos yra vertinamosios kaip baigiamasis kurso etapas. Pratybų metu stebimas ir tobulinamas štabo karininkų reagavimas į besikeičiančią situaciją imituojant karinę operaciją jūroje pagal karinio konflikto scenarijų. Penkis mėnesius trunkančiuose tarptautiniuose Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų štabo karininkų kursuose šiemet dalyvavo keturi klausytojai iš Lietuvos karinių jūrų pajėgų.

Pratybos „Baltijos tvirtovė“ – dar 2008 metais pradėtos ir kasmetinėmis tapusios tarptautinės pratybos. Jomis siekiama sudaryti sąlygas pratybų dalyviams pagal NATO procedūras planuoti pratybas ir realių karinių mokymų jūroje aplinkoje praktikuoti štabo procedūras įvairių pratybų štabų lygmenyje.