JAV sugalvojo būdą kaip priešo raketas numušinėti paprasčiausia artilerija
Prieš­ra­ke­ti­niai gink­lai yra la­bai bran­gūs. Aiš­ku, nie­kas apie pi­ni­gus to­kiu at­ve­ju jau ne­be­gal­vo­ja, ta­čiau JAV tu­ri­mos prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos for­mos daž­nu at­ve­ju kai­nuo­ja dau­giau nei ra­ke­tos, nuo ku­rių jos tu­ri ap­sau­go­ti. Ta­čiau nau­jos tech­no­lo­gi­jos tu­rė­tų su­teik­ti ga­li­my­bę ra­ke­tas nu­mu­ši­nė­ti se­no­mis ge­ro­mis ar­ti­le­ri­jos prie­mo­nė­mis. Kas tu­rė­tų pa­si­keis­ti, kad nuo sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio nau­do­ja­ma M109 hau­bi­ca ga­lė­tų nu­muš­ti nau­jau­sias prieš­o ra­ke­tas?

JAV karybos ekspertai mano, kad raketų grėsmė dabar yra kaip niekad aukšta. Visų pirma, aišku, pagalvojama apie Šiaurės Korėjos „Nodong“, tačiau ir rusų „Iskander-M“, ir kinų DF-21 yra laikomi grėsmingais ginklais, kurie kada nors gali būti nukreipti prieš JAV bazes tolimuosiuose kraštuose. Visos šios raketos yra trumpo-vidutinio nuotolio, tačiau jų panaudojimo tikimybė yra kur kas aukštesnė nei tarpžemyninių raketų.

JAV turi kuo apsaugoti savo bazes nuo trumpo ir vidutinio nuotolio raketų. THAAD, „Standard“ ir „Patriot PAC-3 MSE“ gali pakankamai patikimai saugoti JAV bazes ir laivus. Problema ta, kad šie priešraketiniai ginklai yra labai brangūs. Vienos raketos kaina gali siekti 2 milijonus dolerių ar netgi daugiau. Kaip ir minėta, esant reikalui šie ginklai tikrai būtų panaudoti net negalvojant apie kainą, tačiau suvokiama, kad brangesne raketa numušinėti pigesnes raketas galima tik ribotą laiką. Tam tikra prasme, priešas padaro nemažai žalos abiem atvejais – ir jei jo raketa pasiekia tikslą, ir jei yra numušama.

Tačiau dabar JAV turi gerokai pigesnį būdą priešo raketoms numušinėti. Tai senos geros „M109A6 Paladin“ ir M777 155 mm haubicos. Aišku, įprastai artilerija negali numušinėti greitų raketų, tačiau naujas itin dideliu greičiu skriejantis sviedinys („Hypervelocity Projectile“ arba HVP) išplėstų šių haubicų galimybes tiek vandenyje, tiek ir sausumoje. Šis sviedinys skrieja didesniu nei 9000 km/h greičiu ir kainuoja vos 86 tūkstančius dolerių. Teigiama, kad šie artilerijos sviediniai galės numušinėti priešo trumpo ir vidutinio nuotolio raketas.

Aišku, tikimybė artilerijos sviediniu pataikyti į raketą nėra didelė. Tačiau haubica gali per labai trumpą laiką paleisti kelis tokius šaudmenis. Geriausia tai, kad šių haubicų JAV karinės pajėgos turi nemažai. Jos dažniausiai naudojamos priešakinių linijų užnugaryje, iš kur jos ir galėtų numušinėti priešo raketas. Tokių haubicų turi ir nemažai JAV sąjungininkų, todėl naujojo sviedinio panaudojimo galimybės tikrai yra labai plačios.

JAV Karinis jūrų laivynas taip pat galvoja panaudoti šią technologiją. Dauguma JAV karo laivų turi 127 mm pabūklus, kurie galėtų šaudyti itin didelio greičio sviediniais. Tai padėtų laivus apsaugoti nuo trumpo ir vidutinio nuotolio raketų. Šie sviediniai modernių priešraketinių sistemų pakeisti negali – THAAD ir „Patriot“ vis tiek bus kur kas efektyvesni ginklai. Tačiau papildoma apsauga tikrai pravers, ypač turint omenyje palyginti mažą šių sviedinių kainą.