Išteisino, bet į darbą negrąžino
Bu­vęs ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das Aud­ro­nis Na­vic­kas nuo par­ei­gų už­per­nai bu­vo nu­ša­lin­tas ne­tei­sė­tai, ta­čiau į jas grą­žin­tas ne­bus, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas. Jis at­me­tė A. Na­vic­ko ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos skun­dus ir pa­li­ko ne­pa­keis­tą ga­lio­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą. Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė ir ne­skun­džia­ma.

A. Navickas nuo pareigų buvo nušalintas 2016 metų rudenį, Krašto apsaugos ministerijai pradėjus tyrimą dėl aplinkybių, pagal kurias du kariuomenės sraigtasparniai „Mi-8T“ vos nebuvo išvežti remontuoti į Rusiją.

Buvęs karinių oro pajėgų vadas po tyrimo dėl sraigtasparnių remonto buvo trumpam gražintas į pareigas ir netrukus įtrauktas į kariuomenės personalo laikinąjį rezervą, o po kelių mėnesių atleistas dėl krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado menkinimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad A. Navicko nušalinimas 2016 metų lapkritį buvo neteisėtas, nes nušalinimo metu karininkas nebuvo įtariamas drausmės pažeidimo padarymu, jo atžvilgiu nevyko joks tarnybinis patikrinimas.

Visgi teismas atsisakė jį grąžinti į pareigas, nurodęs, kad tam nėra pagrindo, nes A. Navickas į jas jau buvo trumpam sugrąžintas 2017 metų vasarį.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos teigimu, karinių sraigtasparnių remontas Rusijoje būtų kirtęsis su Europos Sąjungos sprendimais dėl sankcijų Maskvai ir Lietuvos užsienio politika.

Galiausiai šie sraigtasparniai buvo suremontuoti pasitelkus subrangovus Azerbaidžane.