Įspūdingas vaizdas: kaip per Nemuną keliama karinė technika
Bir­že­lio 13-osios ry­tas Kau­no ra­jo­ne esan­tiems Za­pyš­kio ir Ku­lau­tu­vos mies­te­lių gy­ven­to­jams – ne­įp­ras­tas. Vos tik pra­švi­tus, čia pra­si­dė­jo ka­ri­niai veiks­mai: skrai­dė sraig­tas­par­niai, ju­dė­jo įvai­ri ka­ri­nė tech­ni­ka. Tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Sa­ber Stri­ke 2018“ (liet. „Kar­do kir­tis“) da­ly­vau­jan­tis JAV 2-asis ka­va­le­ri­jos pul­kas tu­ri įveik­ti van­dens kliū­tį ir to­liau ju­dė­ti šiau­rės kryp­ti­mi.

Žemiau pateikta video medžiaga, kaip tarptautinių pratybų „Kardo kirtis“ metu per Nemuną keliasi sąjungininkų karinė technika. Daugiau nei 200 technikos vienetų ir virš 1000 karių persikėlę per upę toliau judės link Panevėžio ir Šiaulių, kur atliks įvairaus tipo operacijas.

Pagal pratybų scenarijų operacijos Kulautuvoje rajonas jau yra priešiškas, todėl vandens kliūties kirtimo išvakarėse JAV kariuomenės sraigtasparniai CH-47 „Chinook“ į saugų rajoną Zapyškio miestelyje atgabeno 6 artilerijos vienetus. Artilerinės sistemos skirtos užtikrinti paramą ugnimi karinei technikai ir kariams kertant upę. Birželio 13 d. rytą keturi JAV kariuomenės sraigtasparniai CH-47 „Chinook“ atliko JAV karių oro desanto operaciją, per 100 karių išvalė vietovę nuo priešiškų pajėgų ir paruošė pakrantę saugiam technikos persikėlimui.

Persikėlimo operaciją stebėjęs Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras įvertino sąjungininkų atliekamus veiksmus operacijos rajone ir pažymėjo sąjungininkų buvimo svarbą Lietuvoje bei Baltijos regione. „Kartu su Lietuvos didžiausiais nacionaliniais mokymais vykstančios pratybos sukuria puikią operacinę aplinką, kurios metu galime siekti savo pratybų tikslų,“ – operacijos metu sakė generolas.

„Tikrai įdomu pamatyti kaip atliekami kariniai veiksmai. Apie šias pratybas buvome informuoti ir jų laukėme su nekantrumu“, – sakė vietiniai Kulautuvos gyventojai Rasa ir Tadas.

Persikėlimas per upę atliekamas Vokietijos ir Didžiosios Britanijos karo inžinierių pajėgumais, panaudojant plaukiojančias amfibijas M3. Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai prisideda prie pratybų saugumo užtikrinimo. Persikėlę vienetai judės į Panevėžio ir Šiaulių rajonus, kur atliks įvairaus tipo operacijas.

Kariuomenė prašo visų gyventojų laikytis saugumo taisyklių ir praleisti karinę techniką. Karo policija vykdys trumpalaikius kelio uždarymus karinės technikos kolonų judėjimo metu.

..