Iš „Jurij Dolgorukij“ paleistos keturios raketos „Bulava“
Iš ru­sų at­omi­nio po­van­de­ni­nio lai­vo Bal­to­jo­je jū­ro­je prie Ru­si­jos šiau­rės va­ka­rų pa­kran­tės an­tra­die­nį bu­vo pa­leis­tos ir sėk­min­gai iš­ban­dy­tos ke­tu­rios tarp­že­my­ni­nės ba­lis­ti­nės ra­ke­tos „Bu­la­va“, sa­ko­ma ka­riš­kių par­eiš­ki­me, ku­rį iš­pla­ti­no vals­ty­bi­nės nau­jie­nų agen­tū­ros.

Laivas „Jurij Dolgorukij“ raketas paleido būdamas po vandeniu, į karinį bandymų poligoną Kamčiatkos pusiasalyje Tolimuosiuose Rytuose, pranešė Rusijos Šiaurės laivynas, kurį citavo agentūra TASS.

Laivyno pareiškime nurodoma, kad tiek raketų iš tokio tipo povandeninio laivo paleista pirmą kartą.

„Jurij Dolgorukij“ yra 14 720 t laivas, priskiriamas strateginių povandeninių laivų klasės „Borei“ ketvirtos kartos laivams. Jis buvo pastatytas nešti raketas „Bulava“, kurios gali būti su branduolinėmis galvutėmis. Šis povandeninis laivas pirmą kartą jūroje buvo išbandytas 2009 metais.

Šiaurės laivyno atstovai sakė, kad raketų paleidimas buvo planinė kovinio parengimo priemonė.