Dronai nebeskraidys virš karinių teritorijų
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė pa­tai­soms, ku­rios leis­tų nu­muš­ti be­pi­lo­čius or­lai­vius, be lei­di­mų skren­dan­čius virš ka­ri­nių te­ri­to­ri­jų. Taip pat at­si­ras­tų nuo­sta­tos, kad be lei­di­mo drau­džia­ma virš ka­ri­nių te­ri­to­ri­jų skirs­ti be­pi­lo­čiams or­lai­viams, jas fil­muo­ti ir fo­tog­ra­fuo­ti. Sei­mui svars­ty­ti tei­kia­mos pa­tai­sos, be ki­ta ko, įtvir­tin­tų tei­sę per­se­kio­ti ar su­lai­ky­ti as­me­nis, ne­tei­sė­tai vi­zua­li­zuo­jan­čius ka­ri­nes te­ri­to­ri­jas.

Krašto apsaugos ministerija sako šiomis pataisomis norinti ištaisyti dabartinio teisinio reglamentavimo spragas.

„Grėsmių nacionaliniam saugumui analizė rodo, kad karinių objektų stebėjimo, fotografavimo ir filmavimo atvejų skaičius itin padidėjęs nuo 2014 metų, taip pat daugėja bepiločių orlaivių skrydžių virš karinių teritorijų ir pratybų vietų, ir tas skaičius sistemingai auga. Objektų stebėjimas ir vaizdo fiksavimas gali būti naudojamas užsienio šalių žvalgybų tarnybų, be to, bepiločiai orlaiviai gali būti naudojami kaip ginklai“, – aiškinama projektą lydinčiame rašte.

Jame pažymima, kad dabar galiojantys įstatymai nesudaro sąlygų šios grėsmės prevencijai.