„Kardo kirtis 2018“ įkarštyje Lietuvoje lankėsi JAV sausumos pajėgų Europoje vadas
Bir­že­lio 12–13 d. Lie­tu­vo­je lan­kė­si JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je (angl. U. S. Ar­my Eu­ro­pe, USA­REUR) va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Chris­top­he­ris G. Ca­vo­li. Nuo šių me­tų sau­sio vi­du­rio USA­REUR va­do­vau­jan­tis JAV ge­ne­ro­las Lie­tu­vo­je lan­kė­si pir­mą kar­tą. Čia jis at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su jo va­do­vau­ja­mų pa­jė­gų or­ga­ni­zuo­tų tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų „Sa­ber Stri­ke 2018“ (liet. „Kar­do kir­tis“) ei­ga Lie­tu­vo­je.

Birželio 12 d. gen. ltn. Ch. Cavoli Vilniuje susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku. Susitikime generolai aptarė regiono saugumo situaciją, aktualius NATO darbotvarkės bei Lietuvos ir JAV dvišalio karinio bendradarbiavimo klausimus. Vėliau Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras ir štabo atstovai supažindino svečią saugumo situacijos analize, Valstybės ginkluotųjų pajėgų gynybos koncepcija, taip pat su Baltijos šalyse bei Lenkijoje birželio 3–15 d. vykstančių tarptautinių pratybų „Kardo kirtis 2018“ sumanymu ir situacija Lietuvoje.

Vizito paraštėse aptarti aktualių bendradarbiavimo tarp JAV ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų klausimų USAREUR vadas buvo susitikęs ir su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu brigados generolu Valdemaru Rupšiu.

„Kardo kirtis“ (angl. Saber Strike) – nuo 2010 m. USAREUR rengiamos kasmetinės tarptautinės pratybos, skirtos didinti jose dalyvaujančių šalių karių tarpusavio sąveiką vykdant plataus spektro karines operacijas. Šiųmetinių „Kardo kirčio“ pratybų metu fokusuojamasi į sąveikos tarp sausumos, jūrų ir oro operacinių pajėgų stiprinimą, taip pat į treniravimąsi su Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuotais NATO priešakinių pajėgų, pajėgų integravimo ir rotaciniais vienetais. Šių pratybų dalyje Lietuvoje drauge treniruojasi apie 6,6 tūkst. karių. Viso pratybose „Kardo kirtis 2018“ dalyvauja per 18 tūkst. karių iš 19 šalių.

USAREUR – operacinio lygmens JAV kariuomenės pajėgos, suformuotos JAV 7-osios armijos pagrindu. Jos pavaldžios JAV pajėgų Europoje vadavietei, įsikūrusiai Vokietijoje (Štutgarte). USAREUR vadovauja taip pat Vokietijoje (Wiesbadene) įsikūrusi USAREUR vadavietė, atsakinga už plataus spektro operacijoms skirtų pajėgų paruošimą, aprūpinimą ir sertifikavimą, už JAV pajėgų strateginę prieigą prie Europos ir jos viduje, už paramą JAV sąjungininkams ir partnerystės stiprinimą.