Žvejai į pasienio vandenis išplauks nemokamai
At­si­sa­ko­ma pla­nų griež­tin­ti pa­te­ki­mą į Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos zo­ną (VSAZ), ne­bus ir pla­nuo­tos rink­lia­vos no­rin­tie­siems bū­ti pa­sie­nio van­de­ny­se, ku­riais ei­na iš­orės sie­na.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) ketvirtadienį pranešė, kad griežtinimo atsisakoma atsižvelgus į suinteresuotų asmenų nuomonę.

„Atsižvelgusi į pasienio vietovėse esančių bendruomenių bei kitų suinteresuotų asmenų nuomonę VSAT atsisakė ankstesnių planų sumažinti ratą asmenų, galinčių patekti į VSAZ. Dėl to nuo sausio 1 d. VSAZ kaip ir iki šiol galės lankytis visi teisėtus tikslus turintys asmenys, nustatyta tvarka įrašyti į sąrašą. VSAT atsisakė ir planų įvesti rinkliavą žmonėms, kurie (...) gaus teisę išplaukti į pasienio vandenis, kuriais eina išorės siena. Dėl to, pavyzdžiui, žvejai ar vandens turistai, įrašyti į sąrašą, išplaukti į pasienio vandenis galės nemokamai kaip ir iki šiol“, – nurodo tarnyba.

Pranešime dėstoma, kad nuo sausio atsiranda kelios naujovės, kurios palengvins patekimą į VSAZ tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Fiziniams asmenims nuo sausio 1 dienos atsirandanti palanki naujovė bus ta, kad teikdami prašymą patekti į VSAZ jie kartu galės pažymėti, kad planuoja patekti ir į pasienio vandenis, kuriais eina išorės siena. Asmeniui pakaks vieno prašymo, kad jis, pavyzdžiui, galėtų atvykti į VSAZ ir išplaukti žvejoti pasienio vandenyse. Iki šiol reikėjo pateikti atskirus prašymus ir gauti du atskirus leidimus.

Jeigu juridinis asmuo bus įrašomas į sąrašą, jo darbuotojai atskirai į sąrašą neturės būti įrašomi. Juridinio asmens įrašymas po vienintelio prašymo į sąrašą reikš, kad jo darbuotojai automatiškai įgis teisę patekti į VSAZ ir/ar pasienio vandenis ir vykdyti juridinio asmens veiklą prašyme nurodytoje teritorijoje, aiškina VSAT.

VSAZ eina palei sienas su Karaliaučiaus sritimi ir Baltarusija. Paprastai ši zona į Lietuvos teritorijos gilumą nuo sienos tęsiasi nuo maždaug 50 metrų iki kelių kilometrų, bet į ją nepatenka turizmui svarbios ar tankiau apgyvendintos vietovės.

Į specialiais ženklais pažymėtą VSAZ galima patekti tik VSAT įrašius asmenis į Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą. Į sąrašą gali būti įrašyti visi motyvuotą prašymą pateikę fiziniai ir juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, atstovybės bei juridinio asmens statuso neturintys asmenys, neturintys teistumo už tyčines nusikalstamas veikas arba tais kalendoriniais metais paskirtos administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės už kontrabandą.

Prašymų pateikimo tvarka nuo sausio nesikeis – asmenys juos galės pateikti atvykę į VSAT centrinę įstaigą Vilniuje, VSAT pasienio rinktines ar pasienio užkardas bei elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą. Nors formaliai prašymo įrašyti į sąrašą terminas yra iki 10 dienų, tačiau pasieniečiai prašymus dažniausiai išnagrinėja ir asmenis įtraukia į sąrašą per trumpesnį terminą.

Už buvimą VSAZ ir/ar pasienio vandenyse asmenims, neįrašytiems į sąrašą, numatyta administracinė atsakomybė. Dėl šios priežasties šiemet pasieniečiai jau nubaudė daugiau kaip 300 asmenų. Pirmą kartą už tokį pažeidimą gresia įspėjimas arba bauda nuo 40 iki 90 eurų. Jei asmuo jau baustas už šį pažeidimą, tada jam gali būti skirta bauda nuo 90 iki 170 eurų.