Žaliojo tilto „balvonų“ vietas užims laikinos meninės instaliacijos
Sos­ti­nės Ža­lia­sis til­tas ar­ti­miau­siu me­tu ga­li pa­si­keis­ti ne­at­pa­žįs­ta­mai – šian­dien mies­to Ta­ry­bai pa­siū­ly­ta svars­ty­ti Ža­lio­jo til­to me­ni­nių, tech­no­lo­gi­nių, moks­li­nių ir ki­tų lai­ki­nų ins­ta­lia­ci­jų pro­jek­tų kon­kur­so idė­ją.

„Ant Žaliojo tilto siūloma organizuoti laikinas meno, technologijų ir mokslo instaliacijas, kompozicijas ir laikinus performancus. Norisi, kad būsimi projektai ir pasiūlymai būtų orientuoti į miesto ateitį ir viziją, todėl labai lauksime netradicinių ir inovatyvių sprendimų. Dar šiais metais seniausias miesto tiltas bus naujoviška integruotas į miesto gyvenimą“, – sako Tarybos narys Marius Skarupskas.

Siūloma, jog atviri konkursai būtų skelbiami kartą per metus. Tikimasi pritraukti originalių meninių idėjų, kaip galėtų atrodyti vienas seniausių šiuolaikinės modernios sostinės tiltų. Kuriant Žaliojo tilto viziją bus siekiama suburti mokslo, meno, verslo bei vilniečių bendruomenę bendrai veiklai. Siūloma, kad atviruose konkursuose galėtų dalyvauti ir atskiri menininkai, ir įmonės – visi, turintys meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų (ekspozicijų) projektų vadybos ir ekspozicijų rengimo patirties Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

Priėmus sprendimą, konkursui bus prašoma pateikti meninės idėjos aprašymą, brėžinį (eskizą) ir projekto įgyvendinimo sąmatą, o projektui įgyvendinti galės būti pasirinktos pačios įvairiausios raiškos priemonės bei medžiagos, meninių projektų temą leidžiama pasirinkti laisvai. Prioritetas būtų teikiamas tiems projektams, kurie turės papildomus finansavimo šaltinius. Galutinį sprendimą po svarstymų komitetuose Taryba priims kitame posėdyje.