Žalioji perspektyva Klaipėdos regionui
Kaip už­dirb­ti iš nuo­sa­vo na­mo sto­go? Ką bend­ro tu­ri Ka­li­for­ni­ja, slie­kai ir at­lie­kos? Ko­kios ino­va­ty­vios ir ap­lin­kai drau­giš­kos vers­lo idė­jos gims­ta lie­tu­vių gal­vo­se? Apie vi­sa tai lap­kri­čio 9 d. eko­no­mi­kos eks­per­tai, ža­lio­jo vers­lo bei po­li­ti­kos at­sto­vai dis­ku­tuos kon­fe­ren­ci­jo­je „Ža­lio­ji stra­te­gi­ja vers­lui: pla­nas Klai­pė­dos re­gio­nui“, sa­ko­ma or­ga­ni­za­to­rių pra­ne­ši­me spau­dai. 

„Praėjusių metų pradžioje Klaipėdos rajone veikė 1 702 ūkio subjektai. Per metus šis skaičius paaugo 5 proc. ir tai išties džiugina, tačiau kaip augimą paspartinti, kad jis siektų ne 5, o 15 ar net daugiau procentų? Nors Klaipėdos rajonas tarp kitų apskrityje rikiuojasi pirmose gretose, augti vis dar yra kur – pavyzdžiui, Klaipėdos mieste 2017 m. veikė kone 4 kartus daugiau ūkinę veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų. Tad konferencijos tikslas – skatinti verslumą, naujų įmonių steigimąsi, verslui palankios aplinkos kūrimą. Tai iššūkiai, kuriuos išsprendus, regionų ekonomika galėtų kaip mat šoktelėti į viršų“ – teigė Žaliosios politikos instituto prezidentas Remigijus Lapinskas.

Tačiau anot R. Lapinsko, gaivindami regionus galime žengti kelis žingsnius į priekį ir atliepti pasaulinius iššūkius.

„Kurdami verslą žaliajame sektoriuje, galime spręsti problemas ir kurti pridėtinę vertę vienu metu. Metų pradžioje Klaipėdos rajone veikė daugiau nei 200 statybų srityje veikiančių įmonių ir pagal ekonominės veiklos rūšį, tai antra populiariausia įmonių kategorija. Tad kodėl regione negalėtų kurtis ekologiška statyba užsiimančių subjektų? Konferencijoje bus galima išgirsti konkrečius gerosios praktikos pavyzdžius, kurie kuria ne tik ekonominę naudą, bet ir prisideda prie klimato kaitos stabdymo, aplinkos ir visuomenės gerovės. Vienas jų – įmonė „Ecococon“, gaminanti aplinkai draugiškus šiaudinius skydus, skirtus karkasinių namų statybai“ – apie renginį pasakojo R. Lapinskas.

Tarp konferencijos dalyvių organizatoriai minėjo banko „Luminor“ vyriausiąją analitikę Indrę Genytę-Pikčienę, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko atstovą Lauryną Braškų, atsinaujinančios energetikos bei atliekų tvarkymo įmonių ekspertus. „Siekiant užtikrinti kompleksinį požiūrį į regiono perspektyvas ir tvarių investicijų pritraukimo galimybes, dalyvauti diskusijoje kviečiami įvairių sričių atstovai – ekonomistai, vietos politikai, verslininkai ir žinoma, gyventojai. O tam, kad nereikėtų išradinėti dviračio, bus pristatomi realūs praktiniai pavyzdžiai. Patirtimi diegiant žaliuosius sprendimus Švedijoje pasidalins Stokholmo miesto planavimo ir aplinkos departamento direktorius Gustav Landhal“ – teigė konferencijos organizatorė, Žaliosios politikos instituto direktorė Ieva Budraitė.

Renginys vyks lapkričio 9 d. kino teatro „Minija“ renginių salėje (kvietinių g. 3, Gargždai). Dalyvavimas yra nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija – www.zaliojistrategija.lt.