Vilniuje – Lecho Kačinskio gatvė
Vil­niaus mies­to ta­ry­ba ry­toj pla­nuo­ja pa­va­din­ti vie­ną iš sos­ti­nės gat­vių Le­cho Ka­čins­kio var­du. Le­chas Kac­zyns­kis bu­vo Len­ki­jos pre­zi­den­tas, ku­ris 2010 me­tais žu­vo lėk­tu­vo ka­tas­tro­fo­je Smo­lens­ke, Ru­si­jo­je.  

Pasiūlymą pavadinti gatvę, kuri yra šalia Vilniaus centrinio pašto, netikėtai pateikė kartu su liberalais Vilnių valdantis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicijos „Voldemaro Tomaševskio blokas“.

Vilniaus miesto tarybos sprendimo projekte teigiama:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardei Vilniaus miesto savivaldybės gatvei Senamiesčio seniūnijoje Lecho Kačinskio vardą (pagal pridedamą planą), gatvės lentelėje rašyti – L. Kačinskio g.

2. Pavesti Miesto plėtros departamentui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedu kopiją.“

Apie L. Kaczynskio gatvę Vilniuje prabilta dar 2010 metais, iškart po Smolensko tragedijos, kurioje žuvo ne tik Lenkijos prezidentas, bet ir didelė dalis Lenkijos politinio elito. Aukšto rango Lenkijos politikų delegacija vyko pagerbti Katynės žudynių aukų. Iki šiol vyksta šios lėktuvo katastrofos tyrimas.

„Tai klausimas, kuriam būtinos platesnės diskusijos. L. Kaczynskis – žmogus, nusipelnęs ne tik Lenkijai, jis buvo ir Lietuvos valstybės bičiulis. Prisiminkime, kad šio Lenkijos prezidento ir prezidento Valdo Adamkaus santykius buvo labai konstruktyvūs ir daug šalių bendradarbiavimui ir bičiulystei žadėję ryšiai. L. Kaczynskio vardo suteikimas gatvei ar skverui tikrai svarstytinas dalykas“, – 2016 metais lrytas.lt citavo Darių Kuolį, Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos narį.

Taip pat praėjusią savaitę dar kartą pasiūlyta vieną Vilniaus gatvių pavadinti 2015 metais nužudyto Rusijos opozicijos veikėjo Boriso Nemcovo vardu. Konservatorius Gabrielius Landsbergis Vilniaus miesto merui ir tarybai pasiūlė Latvių gatvę, esančią prie Rusijos ambasados, pavadinti Boriso Nemcovo vardu.