Vilniaus universitete – Tibeto dvasinio lyderio Dalai Lamos paskaita
Lie­tu­vo­je vie­šin­tis No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tas Jo Šven­te­ny­bė Da­lai La­ma XIV bir­že­lio 13 d. 10.00 val. Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Di­džia­ja­me kie­me skai­tys at­vi­rą pa­skai­tą „Žmo­giš­ko­sios ver­ty­bės švie­ti­me“ („Hu­man Va­lues in Edu­ca­tion“). Vie­ša Ti­be­to dva­si­nio ly­de­rio pa­skai­ta yra jo vi­zi­to, skir­to pa­svei­kin­ti Lie­tu­vą at­kū­ri­mo 100-me­čio pro­ga, da­lis.

Didžiajame kieme planuojama sukviesti 3 tūkstančius žmonių. Numatomos ir sėdimos vietos, kurių dalis bus rezervuota VU bendruomenės nariams.

Dvasinio lyderio atviros paskaitos, kuri vyks anglų kalba, galės klausytis visi norintys. Ji bus transliuojama VU Facebook ir Youtube paskyrose.

Tibeto vadovas aktyviai keliauja po Vakarų šalis, kur skaito paskaitas filosofinėmis, religinėmis ir kultūrinėmis temomis. Pasiklausyti jo minčių susirenka tūkstantinės auditorijos.

Lietuvoje jis viešės penktąjį kartą. Paskutinį kartą mūsų šalyje Jo Šventenybė Dalai Lama XIV lankėsi 2013 m.

Glaudūs ryšiai tarp Tibeto dvasinio lyderio ir Lietuvos užsimezgė dar 1990 m., kai Lietuva atkūrė Nepriklausomybę. Dalai Lama XIV buvo pirmasis politikas-dvasinis lyderis, pasveikinęs Lietuvą su Nepriklausomybės paskelbimu. Sveikinimo telegramą jis atsiuntė jau balandžio 3 d. Dar po kiek daugiau nei metų Lietuvą jis sveikino jau iš LR Seimo tribūnos.

Dalai Lama XIV nuolat pagerbiamas premijomis, garbės vardais ir padėkomis už savo budistinės filosofijos darbus, tarpreliginio dialogo skatinimą, taikaus konfliktų sprendimo propagavimą, žmogaus teisių gynimą ir rūpinimąsi gamtos apsauga. 1989 m. Dalai Lama XIV buvo apdovanotas Nobelio taikos premija.

Antrąją vizito dieną, birželio 14-ąją, Dalai Lama taip pat skaitys paskaitą „Laimės menas“ Vilniaus „Siemens“ arenoje.