VATESI: IAE incidentas – ne branduolinis
 Vals­ty­bi­nė at­omi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­ja (VA­TE­SI) par­eiš­kė, kad ne­be­vei­kian­čio­je Ig­na­li­nos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) tvar­kant ra­dioak­ty­vias at­lie­kas, 2017-ųjų pa­bai­go­je už­fik­suo­tas įvy­kis nė­ra bran­duo­li­nis in­ci­den­tas.

„Nurodyti neatitikimai negali būti klasifikuojami kaip incidentai pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES), nes darbuotojų apšvitos dozių ribinės vertės nebuvo viršytos ir radioaktyviųjų medžiagų išmetimų į aplinką bei konteinerių užkrovimo radioaktyviosiomis atliekomis radioaktyvumo lygio viršijimo nenustatyta“, – pranešė VATESI.

Pasak jos, pernai gruodžio pabaigoje sustabdyti karštieji bandymai bus atnaujint, tik pašalinus problemą.

VATESI teigimu, karštųjų bandymų metu paaiškėjo, kad dalis radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrangos neatitinka techninio projekto reikalavimų. Bandymai kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse (B2/3/4 projektas), kai tikrinant technologines operacijas su radioaktyviosiomis atliekomis, buvo sustabdyti 2017 metų gruodžio 29 dieną.

Kitos įrangos bandymai tęsiami.Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo branduolinės energetikos saugos reglamentavimą ir priežiūrą Lietuvoje.