Už nuniokotą Vilniaus Benediktinių vienuolyno ansamblį – laisvės apribojimas
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­me­tė nu­teis­to­jo Ste­po Vi­soc­ko ape­lia­ci­nį skun­dą ir pa­li­ko ga­lio­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo nuo­spren­dį, ku­riuo Ste­po­nas Vi­soc­kas bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu pa­da­ręs di­džiu­lę ma­te­ria­li­nę ža­lą is­to­ri­jos ir kul­tū­ros ver­ty­bėms. Jis be pri­va­lo­mo pro­jek­to ir lei­di­mų at­li­ko sta­ty­bos dar­bus Vil­niaus Be­ne­dik­ti­nių vie­nuo­ly­no an­samb­ly­je. 

2017 m. lapkričio 14 d. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu S. Visockui buvo skirta 2 metų laisvės apribojimo bausmė, per tą laiką jis įpareigotas Kultūros paveldo departamentui atlyginti nusikalstamais veiksmais padarytą turtinę žalą – 22 415 tūkst. eurų.

Tai itin retas atvejis Lietuvoje, kai asmuo buvo pripažintas kaltu ir nuteistas už didelės istorinės bei kultūrinės reikšmės turinčių vertybių sunaikinimą.

Tai itin retas atvejis Lietuvoje, kai asmuo buvo pripažintas kaltu ir nuteistas už didelės istorinės bei kultūrinės reikšmės turinčių vertybių sunaikinimą.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, S. Visockas, būdamas atsakingu už Vilniuje, šv. Ignoto gatvėje, esančiame Benediktinių vienuolyno ansamblio pastate atliekamus statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, negavęs Kultūros paveldo departamento projektinių pasiūlymų bei leidimų, savavališkai atliko statybos darbus, kuriais sunaikino didelės istorinės bei kultūrinės reikšmės turinčias vertybes. Nuo 2009 m. spalio iki 2010 m. gruodžio mėn. vienuolyno ansamblyje buvo pakeistas barokinio ovalo langas, sunaikintos lango grotos ir fasadinės XIX a. dvivėrės durys, tarp patalpų iškirstas XVIII a. plytų mūras ir sąrama, pirmajame aukšte iškirtus skliautą, įrengta laiptinė į antrąjį aukštą, jame išardytos bei sunaikintos XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios plytų mūro pertvaros tarp patalpų, atlikti kiti neteisėti darbai.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorai, jį atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, konstatavo, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, o S. Visockui paskirta bausmė yra teisinga ir ne per griežta.