Teismas leido tęsti Nacionalinio stadiono konkursą
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas ket­vir­ta­die­nį lei­do tęs­ti Na­cio­na­li­nio sta­dio­no kon­ce­si­jos kon­kur­są. Teis­mo spren­di­mas, ku­riuo pa­nai­kin­tos lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės, yra ga­lu­ti­nis.

Vilniaus savivaldybė teigia, kad teismo sprendimas leis toliau siekti sėkmingo projekto įgyvendinimo.