Tauragiškis evangelikų liuteronų kunigas Jonas Okas
1918 m. ko­vo 6 d. Ri­di­kiš­kė­je (Tau­ra­gės aps.) gi­mė Jo­nas Okas, evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų ku­ni­gas. Bai­gęs Ri­di­kiš­kės pra­džios mo­kyk­lą, mo­kė­si siu­vė­jo ama­to. Naš­lės ma­mos na­muo­se daž­nai vyk­da­vo su­rin­ki­mai, ku­riuo­se jis nuo vai­kys­tės klau­sė­si Die­vo žo­džio sa­ky­to­jų pa­moks­lų. Po­ka­rio me­tais Jo­nas Okas bu­vo pa­skir­tas dirb­ti Šak­vie­čio ko­lū­ky­je, jam pa­ves­tos lau­ko bri­ga­di­nin­ko par­ei­gos. Ta­čiau vi­są tą lai­ką jo ne­ap­lei­do dva­si­nės tar­nys­tės pa­šau­ki­mas.

1958 m. gegužės 30 d. Jonas Okas buvo įvestas diakono tarnystei Tauragėje, tačiau tik 1963 m. sausio 12 d. tuometinis religijos reikalų įgaliotinis išdavė „Kulto tarnautojo pažymėjimą“, suteikusį jam teisę aptarnauti Švėkšnos, Sudargo, o nuo 1964 m. ir Šilalės parapijas. Kad galėtų pragyventi, šalia tarnystės parapijose dirbo Tauragės medžio apdirbimo įmonėje. Teologiją studijavo prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos įkurtame seminare. 1973 m. balandžio 8 d. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje Jonas Okas buvo įšventintas kunigu diakonu, o 1978 m. rugpjūčio 13 d, po dvidešimties dvasinės tarnystės metų, ten pat ordinuotas visateisiu kunigu, įteikiant tarnybinį sidabrinį kryžių. Šilutės parapijos kunigu tarnavo dešimtį metų. Be jau paminėtų parapijų, jam dar teks aptarnauti Skirsnemunės, Jurbarko bei Smalininkų parapijas.

Du dešimtmečius, 1975–1995 m., kun. Jonas Okas buvo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos narys. LELB Sinode 1970 m. buvo išrinktas Konsistorijos kandidatu, o 1975 m. kooptuotas jos nariu. 1976 m. Sinode vėl išrinktas Konsistorijos nariu, 1983 m. tapo Konsistorijos pirmininko pavaduotoju, o 1990 m. – Konsistorijos prezidiumo nariu. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai atstovavo Europos bažnyčių ekumeninėse konferencijose Taline (1980 m.), Maskvoje (1983 m.).

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kunigas Jonas Okas aptarnavo Skirsnemunės ir ką tik atsikūrusią Jurbarko parapiją. Mėgo meną ir muziką, turėjo stiprų balsą ir mokėjo daugelį liaudies giesmių melodijų. Jo rūpesčiu paveikslais buvo išdabinta Skirsnemunės bažnyčia. Kunigą žmonės mylėjo už paprastumą, nuoširdumą ir malonų bendravimą.

Kunigas Jonas Okas mirė 2011 m. birželio 1 d. Tauragėje. Po iškilmingų atsisveikinimo pamaldų Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje birželio 4 d. palaidotas šalia mamos (mirusios 1991 m. kovo 13 d. 94 metų amžiaus) Tauragės Joniškės kapinėse.