Rinks šimtmečio seniūniją
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga vyks Na­cio­na­li­nis Lie­tu­vos se­niū­ni­jų kon­kur­sas „Vals­ty­bę ku­ria­me mes“. Na­cio­na­li­nis se­niū­ni­jų kon­kur­sas, ska­ti­nan­tis se­niū­ni­jų ak­ty­vu­mą ir bend­ruo­me­niš­ku­mą, bus vyk­do­mas 2018 – 2019 me­tais. Pir­ma­sis kon­kur­so eta­pas – 2018 m. va­sa­rio mėn. 16 d., kuo­met kon­kur­sas ir bus pa­skelb­tas.

Konkurso tikslas – sutelkti Lietuvos seniūnijas kultūrinėms, pilietinėms iniciatyvoms, stiprinančioms valstybingumą; suteikti galimybę seniūnaitijoms, miestų, kaimų ir miestelių bendruomenėms, seniūnijų teritorijose veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, įstaigoms ir institucijoms, kraštiečiams, verslui atskleisti savo kūrybines iniciatyvas, pilietinę savimonę ir patriotinę dvasią; puoselėti istorinį kultūrinį paveldą, didinti kultūros bei socialinių paslaugų prieinamumą vietos gyventojams.

Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos seniūnijos. Konkursui gali būti pristatomos jau įvykdytos ar šiuo metu vykdomos veiklos. Seniūnija gali teikti paraiškas ne daugiau, kaip 2 nominacijoms.

Seniūnijos galės pretenduoti į šias nominacijas: „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ „Už tautinės savimonės puoselėjimą“ „Už kūrybiškumo ugdymą“ „Už saugią Lietuvą“.

Konkurso dalyviams reiks užpildyti konkurso dalyvio anketas, kuriose reikės nurodyti nominaciją, į kurią pretenduojama; duomenis apie seniūniją, kaip pvz., gyventojų skaičių, seniūnijos teritorijoje esančias įstaigas; bendruomenių skaičių. Taip pat reikės aprašyti konkrečius pastarųjų penkerių metų darbus, veiklos rezultatus, akcentuojant, kas seniūnijos gyvenime, jos aplinkoje pasikeitė, kokias problemas pavyko išspręsti; apibūdinti, kaip seniūnija sugebėjo suvienyti seniūnijos teritorijoje gyvenančią bendruomenę nurodyti, kiek gyventojų įtraukta į aktyvią veiklą, tarp jų: vaikų iki 18 metų, jaunimo iki 35 m., kitų socialinių grupių; išvardyti, kiek ir kokių projektų parengta, kaip jie finansuoti, taip pat paminėti, kokiems darbams ir kiek lėšų gauta iš kitų šaltinių; pateikti kitą, pareiškėjų nuomone, aktualią informaciją pasirinktai nominacijai laimėti.

Specialiai šiam konkursui sudaryta vertinimo komisija pagal pateiktas anketas atinks iki 7 kandidatų kiekvienai nominacijai, jose lankysis ir iš jų išrinks geriausias seniūnijas kiekvienoje nominacijoje.