Remigijus Ačas toliau karaliaus Raseiniuose
Bu­vęs pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso pa­ta­rė­jas ir Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Ačas iš­sau­go­jo Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vo par­ei­gas. Opo­zi­ci­jos ini­ci­juo­tam R. Ačo at­lei­di­mui ta­ry­bo­je ne­pa­ka­ko bal­sų. Ra­sei­nių me­ras „dar­bie­tis“ Al­gir­das Gri­cius BNS yra sa­kęs, kad sie­kis at­leis­ti ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių sie­ja­mas su ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mais apie gal­būt ne­skaid­rius vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Iš 25 ketvirtadienio Raseinių savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavusių tarybos narių už nepasitikėjimą R. Aču slaptame balsavime pasisakė 12, jį palaikė 10 politikų, dar 3 biuleteniai pripažinti negaliojančiais. Tam, kad administracijos vadovas netektų pareigų, už tai turėjo balsuoti ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių, t.y. bent 13 tarybos narių. Pranešus balsavimo rezultatus paskelbta pertrauka, tad protokolas kol kas nėra patvirtintas.

R. Ačo atleidimą inicijavo tarybos opozicijoje dirbantys devyni socialdemokratai ir „tvarkiečiai“.

Raseinių krašto laikraštis „Alio, Raseiniai“ lapkričio 30 dieną publikavo rašinį „Mažame rajone didelio masto korupcija“ apie savivaldybės atliekamus pirkimus. Publikacijoje teigiama, kad viešieji pirkimai skaidomi į mažos vertės pirkimus, kad būtų galima taikyti paprastesnes procedūras, o šiuos pirkimus laimi su savivaldybės administracijos direktoriumi R. Aču ar kitais valdžios atstovais galbūt susijusios bendrovės.

Kaip vienas iš galbūt neskaidrių pirkimų laikraštyje nurodytas paslaugos pirkimas nugriauti medinį namą. Šį užsakymą gavo Tauragės bendrovė „Argimetas“, bet subrangovu tapo įmonė „Agrorema“. Šiai vadovauja R. Ačo svainis (V. Ačienės sesers vyras) Orestas Jankauskas. Rašinyje abejojama, ar saviems laimint pirkimus nebuvo nepagrįstai padidinamos darbų kainos.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, reaguodamas į šią laikraščio publikaciją, kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą bei Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) dėl R. Ačo sutuoktinės Seimo narės V. Ačienės interesų bei galimybės gauti slaptą informaciją. VTEK taip pat pradėjo tyrimą, ar R. Ačas nesupainiojo interesų.

Pats R. Ačas tikina, kad jokių interesų nėra supainiojęs ir pažeidimų nepadaręs, o jo giminaičių įmonė nėra laimėjusi konkursų. Administracijos direktorius BNS pripažino, kad jo svainis yra įmonės „Agrorema“ direktorius ir tuo pačiu dirba jo vairuotoju savivaldybėje.

Administracijos vadovas pats yra buvęs „tvarkietis“, prieš kelerius metus jis mero rinkimuose nesėkmingai kandidatavo kaip rinkimų komiteto „Tavo Raseiniai“ atstovas. Raseinių administracijos direktoriumi R. Ačas paskirtas 2016 metų gruodį, kai baigė savo kaip Seimo nario kadenciją.

Tam, kad administracijos vadovas netektų pareigų, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių tarybos narių.