Po kratų Kybartų pataisos namuose – nuteistųjų konfliktas
Ky­bar­tų pa­tai­sos na­muo­se, po Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ini­ci­juo­tų, sa­vait­ga­lį pra­dė­tų kra­tų ir dar tę­sia­mų pa­ti­kri­ni­mų, 2018 m. bir­že­lio 19 d. apie 15.40 val. lo­ka­li­nio sek­to­riaus kie­me­ly­je įvy­ko nu­teis­tų­jų konf­lik­tas. Par­ei­gū­nai rea­ga­vo žai­biš­kai ir nu­trau­kė įsip­lies­ku­sias muš­ty­nes. Iš­kvies­ti me­di­kai 4 nu­teis­tie­siems diag­no­za­vo muš­ti­nes žaiz­das, to­dėl nu­teis­tie­ji bu­vo pri­sta­ty­ti į gy­dy­mo įstai­gą.

Konflikto iniciatoriai yra nustatinėjami, įvykio aplinkybės tiriamos. Nuteistieji, incidento metu, žmones žalojančių, duriančių ar pjaunančių įrankių neturėjo.

Dėl viešosios tvarkos pažeidimo Kybartų pataisos namuose pradedamas ikiteisminis tyrimas.

Kalėjimų departamento tyrimo grupė tęsia darbą Kybartų pataisos namuose.