Pasiūlė šalinti ideologijos paminklus
Žy­mių žmo­nių, is­to­ri­nių da­tų, įvy­kių įam­ži­ni­mo ir gat­vių pa­va­di­ni­mų su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja pa­krikš­ti­jo dvi nau­jas uos­ta­mies­čio gat­ves. Tie­sa, to pa­ties po­sė­džio me­tu vėl ki­lo klau­si­mų dėl ideo­lo­gi­jos pa­mink­lų Klai­pė­do­je ša­li­ni­mo.

Naujai gatvei Tauralaukyje, lygiagrečiai su Ringelio gatve, komisija pasiūlė Žaibo pavadinimą.

Daugiau mažalietuviškumo

Gamtos reiškinio vardą komisija rekomenduoja todėl, kad netoliese jau yra Debesų, Vėjo, Smėlio, Lietaus gatvės. Klemiškės gyvenamųjų namų rajone su Klausmylių gatve lygiagrečią naują gatvę nuspręsta pavadinti Pilupėnų vardu. Šis vardas jai suteiktas Mažosios Lietuvos bažnytkaimiui Stalupėnų apskrityje atminti.

Komisija rekomenduoja ir kitoms šio gyvenamojo rajono naujoms gatvėms suteikti buvusių Mažosios Lietuvos gyvenviečių (jos dabar vadinamos rusiškais vardais) pavadinimus bei patvirtino siūlomų pavadinimų sąrašą.

Nebenori paminklų

Komisijai teko aptarti ir plačių diskusijų sulaukiantį klausimą. Pasirodo, į Klaipėdos savivaldybę kreipėsi Seimo Laisvės kovų komisija dėl okupacijos metais pastatytų sovietinės ideologijos paminklų pašalinimo iš viešųjų erdvių ir atminimo lentelių, kuriose yra istorinės tiesos neatitinkantys tekstai, paaiškinamųjų tekstų pateikimo.

Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos pirmininko Vytauto Čepo nuomone, diskutuotinas gali būti užrašas lentelėje, esančioje šalia monumento „Kardas“, skirto žuvusiesiems Antrojo pasaulinio karo metu, kurioje parašyta, jog sovietinė kariuomenė išvadavo Klaipėdą nuo fašistų.

Komisijos narių nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė, tačiau galiausiai nuspręsta kreiptis į Savivaldybės administraciją, kad šios specialistai atliktų esamų atminimo lentelių reviziją.

Beje, sovietiniu palikimu piktinasi ir klaipėdiečiai. Mažosios Lietuvos reikalų taryba kreipėsi dėl lietuviškų tradicinių vietovardžių vartojimo Lietuvos transporto sistemoje – esą naujasis Lietuvos geležinkelių maršrutas į Tilžę žymimas Sovetsko pavadinimu. Paaiškėjus, jog tai netiesa, klausimo nuspręsta nesvarstyti. Beje, posėdyje dalyvavę visuomenininkai žodžiu išreiškė pageidavimą, kad ir autobusas iš Klaipėdos važiuotų ne į Kaliningradą, o į Karaliaučių.