Partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventę
Lie­pos 14 die­ną – Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mo šven­tė Mū­šios Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų par­ke (Uk­mer­gės ra­jo­ne, Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je, Kad­rė­nų kai­me), ku­rį įkū­rė mon­sin­jo­ras Al­fon­sas Sva­rins­kas.

Partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventę visuomet organizuodavo monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir svajojo, kad ji šiame parke vyktų kasmet. Šiemet ji sutampa su monsinjoro 4-siomis mirties metinėmis.

Programa

11 val. – gėlių padėjimas, malda prie partizanų kapų Dukstynos kapinėse.

Kalbės kun. Nerijus Vyšniauskas.

11:45 val. – atminimo koplytstulpio, skirto vyskupui Pranciškui Ramanauskui, ir atminimo kryžiaus Kadrėnų partizanams pašventinimas Partizanų parke. Dalyvauja Ukmergės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė).

12 val. – Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus, aukojamos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, vyskupų Jono Kaunecko, Juozo Matulaičio koncelebruojant atvykusiems kunigams.

Giedos Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis (vadovė Gabija Adamonytė).

13:30 val. – kalbės istorikė dr. Aistė Petrauskienė, partizanas Jonas Kadžionis, Vilniaus universiteto filosofijos magistras Vytautas Vyšniauskas.

Koncertuos Vilniaus Karininkų ramovės ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė).

Vaišinsimės kareiviška koše ir arbata.