Naujas rūbas – Kėdainių sinagogai
Pra­dė­tas Kė­dai­nių si­na­go­gos, esan­čios Smil­gos g. 5A, Kė­dai­niuo­se, komp­lek­siš­kas su­tvar­ky­mas, pri­tai­kant kul­tū­ri­nėms bei ki­toms reik­mėms. Sie­kia­ma iš­sau­go­ti si­na­go­gos au­ten­tiš­ku­mą ir ver­tin­gą­sias sa­vy­bes, bei su­da­ry­ti są­ly­gas vi­suo­me­nei pa­žin­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą.

Kėdainių sinagoga (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1265) pastatyta XIX a., po to kelis kartus remontuota XX a. antroje pusėje. Kompaktinio tūrio, stačiakampio formos plano, su rūsiu ir pastoge pastatas – reikšmingas Kėdainių krašto istorijai, menančiai įvairių tautybių ir tikėjimų gyvenimus. Atlikus istorinius, architektūrinius tyrimus parengtas tvarkybos darbų projektas. Šiandien tai puikus pavyzdys, kaip savivaldybės iniciatyva ir pagalba atkuriamas žydų kultūros paveldas ir sudaromos galimybės jį pažinti visuomenei.