Kokia Klaipėdos miesto plėtros vizija?
Klai­pė­da ne­su­ta­ria dėl mies­to plė­tros vi­zi­jos. Mies­to sa­vi­val­dy­bė no­rė­tų su­ma­žin­ti uos­to te­ri­to­ri­ją. Bet tam prieš­ta­rau­ja ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio uos­to di­rek­ci­ja, ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, ir vers­las. „Lie­tu­vos ži­nios“ ra­gi­na vi­sas su­in­te­re­suo­tas pu­ses kar­tu ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­di­mų ir su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją „Uos­tas, mies­tas ir vers­las“, ku­rią trans­liuo­ja­me tie­sio­giai. 

Konferencijoje KLASCO generalinis direktorius Audrius Pauža aptars krovos kompanijų vaidmenį miesto ir uosto gyvenime. Lietuvos laisvos rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas skaitys pranešimą „Verslas – centrinės ir vietos valdžios taikiklyje“. Girulių bendruomenės tarybos narys Gintaras Ramašauskas apžvelgs uosto ir miesto santykių raidą.

Konferencijos pabaigoje numatoma diskusija, kurioje dalyvauja Linas Sabaliauskas, „Achemos grupės“ generalinis direktorius; Artūras Drungilas, KVJUD Rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktorius; Simonas Gentvilas, LR Seimo narys, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas; Karolis Grigaliauskas, UAB Centrinis Klaipėdos terminalas generalinis direktorius ir Žilvinas Šilėnas.

Konferenciją „Uostas, miestas ir verslas“ moderuoja „Lietuvos žinių“ vyr. redaktorius Ramūnas Terleckas.