Ketinama išardyti Elektrėnų komplekso kaminus
Nuo 2014 me­tų ne­be­nau­do­ja­mi Elek­trė­nų komp­lek­so ka­mi­nai ke­lia vis di­des­nė grės­mę žmo­nių sau­gu­mui, to­dėl Lie­tu­vos elek­tri­nės val­dy­to­ja „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“ nu­spren­dė juos iš­mon­tuo­ti.

Iš 8 senųjų Lietuvos elektrinės blokų šiandien gali veikti tik du. Kiti dėl menko konkurencingumo ir sumažėjusio rezervų poreikio nenaudojami dabartinėje elektros energijos rinkoje, tad jau yra demontuoti arba demontuojami šiuo metu.

Numatoma, kad pirmiausia bus pradėtas ardyti prasčiausios būklės – vidurinis 250 metrų aukščio – kaminas, per kurį buvo šalinami demontuojamų 5-ojo ir 6-ojo blokų išmetami dūmai. Šis kaminas yra pažeistas armatūros elektrocheminės korozijos, turi avarinės būklės statinio požymių. Jį planuojama išardyti iki 2019 metų pabaigos. Vėliau bus imamasi ir mažesnio –150 metrų aukščio – kamino, kuris išleisdavo dūmus iš 1–4 blokų. Šie jau visiškai yra demontuoti.

Darbų konkursą ketinama skelbti šiemet. Tokio aukščio kaminų demontavimo Lietuvoje dar niekas nėra daręs. Baigus šiuos darbus Elektrėnų apylinkių horizonte liks stovėti vienas 250 metrų aukščio kaminas, per kurį šalinami 7 ir 8 rezervinės elektrinės blokų išmetami dūmai. Šio kamino rekonstrukcija buvo atlikta 2014 metais. Be papildomų reikšmingų investicijų 7 ir 8 blokai dar gali veikti iki 2023 metų, kol nebeatitiks griežtėjančių taršos reikalavimų.