Kauno merijoje kairė nežino, ką daro dešinė
Skan­da­lin­gai si­tua­ci­jai, kai Kau­no mies­to val­dan­tie­ji pri­ėmė spren­di­mą nai­kin­ti ka­ta­li­kiš­ką Šv. Ma­to gim­na­zi­ją, api­bū­din­ti la­biau­siai tin­ka po­sa­kis: „Kai­rė ne­ži­no, ką da­ro de­ši­nė“. Kal­ba­ma ne apie val­dan­čią­ją dau­gu­mą ir opo­zi­ci­ją, o apie sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius ir ad­mi­nis­tra­ci­ją. Ar­ba tiks­liau, apie tai, kad ne­sant ge­ra­no­riš­ku­mo dip­lo­ma­tiš­kai iš­spręs­ti konf­lik­tą, me­ri­jo­je pa­lan­ku dangs­ty­tis „ne­ži­no­ji­mu“.

Dar prieš priimant sprendimą iškelti gimnaziją iš savivaldybei priklausančių patalpų Vaidoto gatvėje 11 ir čia steigti KTU inžinerinį licėjų, viešai, bet ne oficialiai buvo įvardina vieta, kur galėtų persikelti Šv. Mato gimnazijos bendruomenė – į Vaišvydavą.

Tokią alternatyvą siūlė du visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ atstovai Jūratė Elena Norvaišienė ir Saulius Vilius Bartaška atskirai duodami interviu „Init“ televizijai. Kadangi neseniai buvo vykęs savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto posėdis, vienoda dviejų tarybos narių nuomonė leidžia daryti prielaidą, kad būtent toks variantas ir buvo svarstomas komitete.

Vis dėlto oficialiai ugdymo įstaigos vadovybei ir steigėjams kraustytis buvo pasiūlyta ne į Vaišvydavą, o į „Žiburio“ pagrindinę mokyklą, kuri nepriklauso vyskupijos teritorijai, todėl gimnazijos steigėjas – Vilkaviškio arkivyskupija ‑ raštu informavo savivaldybę, kad negali priimti tokio pasiūlymo.

Kovo 12 dieną Šv. Mato gimnazijos direktorius, Vilkaviškio vyskupijos kancleris ir gimnazistų tėvų atstovas, susitikę su Kauno miesto savivaldybės administracijos vadovais, priminė apie galimybę išsinuomoti patalpas Vaišvydavoje, kurioje mokytųsi apie 300 katalikiškos ugdymo įstaigos mokinių. mokinių.

Paklausta, kokia yra tikimybė, kad Šv. Mato gimnazijai bus išnuomotos patalpos veiklai Vaišvydavoje ar esama kitų galimų alternatyvų, administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė teigė: „Kol kas visa ši informacija yra visai nauja, todėl nei patvirtinti, nei paneigti tokios galimybės šiai dienai negalime. Lygiai taip ir apie galimas alternatyvas kalbėti dar kiek per anksti. Be jokios abejonės tokia iniciatyva yra verta dėmesio. Taigi šį pasiūlymą svarstome ir artimiausiu metu tikimės pateikti savo sprendimą.“

Prieš tarybos posėdį prie Kauno miesto savivaldybės buvo surengtas sankcionuotas piketas, kuriame dalyvavo per 50 Šv. Mato gimnazijos bendruomenės atstovųVilmos Kasperavičienės nuotrauka

Šv. Mato gimnazijos direktorius R. Batrušaitis sakė, kad Vilkaviškio arkivyskupijai būtų priimtinas variantas perkelti Šv. Mato gimnaziją į Vaišvydavą. „Paprašiau netempti laiko, neeikvoti energijos ir, jei yra galimybių, pasakyti taip arba duoti žinią, kad ne. Noriu, kad pasibaigtų partizaninis judėjimas, todėl paprašiau, kad Kauno miesto savivaldybės atstovai atvyktų į gimnaziją, susitiktų su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais ir pristatytų, kokios galimybės likti mokytojams, pristatytų permainas, kad neliktų apgauti tie, kurie laukia licėjaus, kad būtų daroma tai, kas buvo žadama. Matome, kad tiesos pasiekti su Kauno savivaldybe neįmanoma, todėl nekariaujame ir jokių kitų priemonių dėl išlikimo Vaidoto gatvėje nesiimame“, ‑ kalbėjo gimnazijos vadovas.

„Lietuvos žinios“ vasario 6 dieną jau rašė, kad Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė Lietuvoje precendento neturintį sprendimą – juo vadovaujantis bus naikinama katalikiška Šv. Mato gimnazija. Tuomet karčiai juokauta, kad šitaip Kaunas pradėjo ruoštis popiežiaus Pranciškaus vizitui Valdančiosios daugumos nesustabdė nė tai, kad Švietimo ir mokslo ministerija tokiai pertvarkai nepritarė, pabrėždama, kad nėra išpildytos visos būtinos sąlygos, pažeistos procedūros ir derinimo taisyklės.