Kauno dovana daugiavaikėms šeimoms
Kau­no sa­vi­val­dy­bė an­tra­die­nį pri­ta­rė siū­ly­mui dau­gia­vai­kių šei­mų vai­kams vie­šuo­ju trans­por­tu leis­ti va­žiuo­ti ne­mo­ka­mai, tai­kant sim­bo­li­nį ad­mi­nis­tra­vi­mo mo­kes­tį. „Šis spren­di­mas yra skir­tas vi­soms kau­nie­čių dau­gia­vai­kėms šei­moms, ku­rie tu­ri nuo tri­jų ir dau­giau šei­mų“, – po­sė­dy­je kal­bė­jo So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos Kau­no ta­ry­bo­je se­niū­nas Da­rius Raz­mis­le­vi­čius.

Jis sakė, kad lengvata pasinaudoti galės visos daugiavaikės šeimos, nepriklausomai nuo jų pajamų.

Įsigyti lengvatinius trejus metus galiojančius viešojo transporto bilietus troleibusams ir autobusams už trijų eurų mokestį galės tris ir daugiau vaikų auginančių šeimų atžalos. Savivaldybės duomenimis, lengvata galės pasinaudoti 4,8 tūkst. vaikų nuo septynerių metų iki pilnametystės ir toliau mokslus tęsiantys jaunuoliai iki 21 metų.

Konservatorė Jurgita Kupčinskienė teiravosi, ar šią lengvatą inicijuojantys socialdemokratai nesijaučia diskriminuojantys likusių vaikų ir ar buvo atlikti skaičiavimai, kiek kainuotų tokią lengvatą suteikti visiems nepilnamečiams kauniečiams. D. Razmislevičius sakė, kad tokių skaičiavimų atlikta nebuvo.

Socialdemokratas BNS anksčiau yra sakęs, kad ši lengvata per metus miestui kainuos 270 tūkst. eurų, jeigu ja pasinaudos visi vaikai, turintys į ją teisę.