Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliais apdovanotieji patvirtino: gera daryti gera
Pa­ne­vė­žy­je 22 sa­vo dar­bais Lie­tu­vai nu­si­pel­nę žmo­nės ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės kū­rė­jos, ra­šy­to­jos, vi­suo­me­ni­nin­kės, fi­lan­tro­pės, mo­ky­to­jos Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės me­da­liu „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“. 2011-ai­siais šiuo Sei­mo įsteig­tu me­da­liu iš vi­so jau pa­gerb­ti 138 Lie­tu­vos švie­suo­liai.

Kvietė netuščiažodžiauti

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuriam buvo suteikta garbė G. Petkevičaitės-Bitės medaliu apdovanoti Lietuvai nusipelnius žmones pabrėžė, jog ši garbi bei savo darbais itin daug Lietuvai davusi moteris niekuomet netuščiažodžiavo bei nepiktožodžiavo, o visuomet buvo geranoriška bei tolerantiška.

Seimo vadovas pabrėžė, jog ir visi mes turėtume ne tuščiažodžiauti, o dirbti. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Stasys Kašauskas, vadovaujantis G. Petkevičaitės-Bitės medalio kandidatų vertinimo komisijai priminė, kad prieš 157 metus gimus šiai moteriai Lietuvos tarsi ir nebuvo, o ji savo nenuilstama veikla itin daug prisidėjo prie to, kad šiemet švenčiam savo atkurtos valstybės 100-metį. Signataras apgailestavo, jog valstybės jubiliejų švenčiame iš gimtinės svetur išvykus milijonui gyventojų. „Ar besusirinks kada Lietuva, ar išnyksime globalizme?“ – klausė jis.

S. Kašausko išsakytas mintis pratęsė žurnalistė Jolanta Kryževičienė, G. Petkevičaitės-Bitės medaliu apdovanota už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Ponia Jolanta pabrėžė, jog jos abi su Bite gimė okupuotoje Lietuvoje, nors jų gimimą skyrė 101 metų tarpsnis. „Džiugu, kad abi mes, viena – vienu, kita – kitu metu sulaukėm nepriklausomybės, kad abi prisidėjom prie naujos valstybės kūrimo“, – sakė ji. J. Kryževičienė pabrėžė, jog G. Petkevičaitė-Bitė buvo viena iš labiausiai išsilavinusių savojo laikmečio žmonių, kuri mokytojaudama skleidė šviesą kitiems.

„Man irgi tenka kurti laidas apie pedagogus bei apie reformas, nuolat vykstančias mokyklose. Turiu pripažinti, kad dėl nesibaigiančių reformų situacija mokyklose yra tragiška, o pedagogai – įbauginti“, – sakė žurnalistė. Ji teigė, jog dauguma žmonių palieka Lietuvą, nes tėvynėje nebegali gyventi oriai.

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasinės vertybes taip pat apdovanoti radijo laidų redaktorė Jūratė Katinaitė, rašytojas Leonas Peleckis-Kaktavičius bei istorikė Aldona Vasiliauskienė .

Tikslas – geresnis pasaulis

Už savanorišką kultūros sklaidą Lietuvoje apdovanota Daiva Nakrošienė teigė, jog šiam darbui ją įkvepia dalyvavimas skautų organizacijoje. „Kiekvieno skauto pareiga pasaulį padaryti geresnį“, – pabrėžė ji, kalbėdama apie tai, kas ją skatina savanorystei. G. Petkevičaitės-Bitės medalis už kultūros sklaidą taip pat buvo įteiktas poetei, sovietinių lagerių kalinei, kuri atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais ėmėsi įamžinti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą Teresei Ūksienei, kraštotyrininkui Algimantui Stalilioniui bei mokytojai Linai Šimkevičienei, kuri savanoriauja Maltos ordino veikloje. Ponia Lina teigė, jog medalis ją įpareigoja gerai apsvarstyti, kas tai yra savanorystė: darbas, laisvalaikis ar gyvenimo būdas?

Už parlamentinių tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratinių tradicijų skatinimą G. Petkevičaitės-Bitės medalis įteiktas Nepriklausomybės akto signatarui Juliui Beinortui, sovietmečiu žmones būrusiam tuomet rezistencinei žygeivių veiklai, knygų apie rezistencinę veiklą mūsų šalyje autoriui Romui Kauniečiui, folkloro sąjūdžio kūrėjui Romui Svidinskui bei išeivijos atstovei Elenai Bradūnaitei-Aglinskienei.

Ponia Elena pabrėžė, jog medalį priimanti kaip apdovanojimą, skirtą visai pokario išeivijos kartai. Ji kalbėjo apie tai, kaip jiems, išeivių vaikams, buvo svarbu ne tik išlaikyti, bet ir puoselėti lietuvybę. „Dabar bendraudama su jaunimu nuolat išgirstu, kad jie ruošiasi kelti sparnus ir palikti savo šalį.

Tad man labai svarbu, kad jie neišskristų būdami bekraičiai, o būtų įgiję kuo daugiau žinių apie savo šalies istoriją, jos kultūrą, tautosaką ir kad tai padėtų jiems gyvenant globalėjančiame pasaulyje“, – sakė A. Bradūnaitė-Aglinskienė.

G. Petkevičaitės-Bitės medaliu už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą apdovanoti įvairių kultūrinimo akcijų rengėja Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, kolekcininkas Justinas Stonys, mecenatai Ruslanas Linevas ir mecenatė bei kultūrininkė Karolina Masiulytė-Paliulienė. Pastarųjų poziciją atskleidė R. Linevo pasakyti žodžiai: „Gera yra daryti gera“.

29 – Apdovanotieji G.Petkevičaitės-Bitės medaliu.

34 – Daiva Nakrošienė.

32 – Justinas Stonys.

39 – Kairėje – Ruslanas Linevas.

48 – Gėlės – Karolinai Masiulytei-Paliulienei.

72 – Teresė Ūksienė.

37 – Aldona Vasiliauskienė.

41 – Romas Kaunietis su žmona Amaida.