Brazauskų rezidencijos kol kas neremontuos
Pre­zi­den­tū­ra tei­gia 2018 me­tais ne­pla­nuo­jan­ti re­mon­tuo­ti sos­ti­nė­je, Tur­niš­kė­se esan­čios re­zi­den­ci­jos, ku­rio­je gy­ve­no pre­zi­den­tas Al­gir­das Bra­zaus­kas ir kur po jo mir­ties il­gą lai­ką šei­mi­nin­ka­vo ša­lies va­do­vo naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė.

„Turniškių gatvės 30 namo remonto darbai 2018 metais nenumatomi ir tam nėra skirta lėšų“, – BNS pateiktame atsakyme nurodė Prezidentūra.

Anksčiau ji teigė, kad šiam pastatui reikalingas kapitalinis remontas.

K. Brazauskienė iš rezidencijos Turniškėse išsikraustė pavasarį. Siekdama ją iškraustyti Prezidento kanceliarija kreipėsi į antstolius, nes pasibaigus panaudos sutarčiai našlė pati neišsikėlė. To ji nepadarė ir po teismo sprendimo, patvirtinusio, jog pasibaigus panaudos sutarčiai našlė Turniškėse esančiose patalpose gyvena neteisėtai.

Konstitucinis Teismas gruodį paskelbė, kad prezidento našlėms teisę į nemokamą būstą suteikiantis įstatymas prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Anot teismo, valstybės vadovo statusas yra individualus ir išskirtinis, jis lemia ir išskirtines socialines garantijas einančiam pareigas ar kadenciją baigusiam prezidentui, bet jos negali būti suteikiamos kitiems asmenims.