100-mečio naujagimiams – trispalvės vilnonės dovanos
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Nau­ja­gi­mių ir nau­ja­gi­mių in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus gy­dy­to­ja ne­ona­to­lo­gė Vai­da Alek­sand­ra­vi­čie­nė vėl ren­gia nau­ja­gi­miams ir jų ma­my­tėms šven­tę. Vi­siems, gi­mu­siems va­sa­rio 16-tą­ją die­ną, bus do­va­no­ja­mi tris­pal­viai ran­ko­mis megz­ti vil­no­niai ba­tu­kai. „La­bai lau­kia­me šimt­me­čio nau­ja­gi­mių, ka­da ga­lė­sim įteik­ti šias įspū­din­gas do­va­nas“, – sa­ko gy­dy­to­ja.

„Vilnonius batukus pamačiau internete ir paprašiau juos mezgusios mamytės Astos Dimšienės iš Lazdijų rajono, kad numegztų trispalviais siūlais. Užsakiau šešias poras, bet moteris dar penkias nuo savęs padovanojo“, – pasakoja gydytoja V. Aleksandravičienė.

Net 130 kojinių į ligoninę atkeliavo iš Mosėdžio. Mosėdiškiai jau ne pirmą kartą dovanoja naujagimiams kojinyčių. Kojinytės numegztos įvairiais spalvotais siūlais, tačiau medikes labiausiai sužavėjo 28 poros, numegztos geltonos, raudonos ir žalios spalvos siūlais. Trispalvės kojinytės ir tapo idėja, dovanoti naujagimiams kojines vasario 16-osios proga.

Nuspręsta jog trispalvės kojinytės bus dovanojamos visiems tą dieną Akušerijos skyriuje bei Naujagimių ir naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje esantiems naujagimiams.

Mosėdiškių dovanotos 100 porų kiek didokos naujagimiams, tad medikės nusprendė jas dovanoti Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namuose augantiems mažyliams.