„Misionierių namai“ švenčia pergalę teisme
Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja ne­tu­rė­jo pa­grin­do su­ra­šy­ti sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­to sos­ti­nės se­na­mies­ty­je dau­gia­bu­čių pro­jek­tą plė­to­jan­čiai bend­ro­vei „Mi­sio­nie­rių na­mai“ dėl grun­ti­nių in­ka­rų įren­gi­mo gre­ti­ma­me skly­pe. Taip nu­spren­dė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas, iš da­lies ten­ki­nęs įmo­nės ieš­ki­nį.

„Inspekcija nepagrindė akto pagrįstumo, nepaneigė specialistų logiškų paaiškinimų, kad šioje situacijoje statybos leidimas įrengti statybvietę ir kaip technologinę priemonę naudoti laikinus grunto inkarus gretimame sklype, turint jo savininko sutikimą, nereikalingas. Taip pat neįrodyta, kad inkarai galėtų būti laikomi statinio dalimi, kad jų rūšies pasikeitimas darbų eigoje galėtų būti laikomas esminiu sprendiniu, dėl ko reikėtų iš naujo atlikti projektavimą, ekspertuoti statybos dokumentus. Bendrovės atžvilgiu priimti aktai, sukeliantys atitinkamas pasekmes, priimti skubotai, tinkami neįvertinus visų dokumentų, nepagrįstai taikyta savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra“, – rašoma teismo nutartyje.

Teismas panaikino 2017 metų birželį inspekcijos surašytą savavališkos statybos aktą bei nurodymus pašalinti jos padarinius, tačiau atmetė įmonės prašymą panaikinti sprendimą neišduoti pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo projekto.

Teismo sprendimą dar galima skųsti per 30 dienų Vilniaus apygardos teismui.

Teisme „Misionierių namai“ siekė, kad būtų panaikinti Statybų inspekcijos surašyti savavališkos statybos aktai dėl gruntinių inkarų, įrengtų sklype, greta statybvietės, taip pat nurodymai juos pašalinti.

Anot inspekcijos, bendrovė neturėjo teisės jų įrengti, nes nėra šio sklypo savininkė. Tuo metu Vilniaus arkivyskupija, valdanti sklypą Subačiaus g. 26, įrengti jame gruntinius inkarus plėtotojai leidimą davė 2016-aisiais.

Šiuo metu teisme Statybos inspekcija ginčija ir paties projekto statybos leidimo teisėtumą. Anot inspekcijos, ji per tyrimą nustatė, kad projekto sprendiniai neatitinka teritorijų planavimo dokumentų, statytojas su prašymu išduoti leidimą pateikė ne visus privalomus dokumentus, padarytą kitų pažeidimų, dėl kurių statybos leidimas darbams sklype Subačiaus g. 20 išduotas neteisėtai.

Bendrovė „Misionierių namai“ sostinės Subačiaus gatvėje iki 2019 metų pabaigos planavo rekonstruoti 9,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto statinių, kuriuose būtų įrengtą apie 100 butų. Plėtojant projektą numatyta 1978 metais statytą ligoninę rekonstruoti į atskirus namų komplekso korpusus, vietoj slėptuvės suformuoti viešąją erdvę. Taip pat ketinama rekonstruoti Vaikelio Jėzaus prieglaudos korpusą. Į projektą planuojama investuoti 40 mln. eurų.

Portalo 15min duomenimis, bendrovę „Misionierių namai“ per Kipre registruotą kompaniją „HJKM Holdings Limited“ valdo Gruzijos verslininkas Romanas Pipia.